Selitteet

Användning i trafik. LV 06/1761

Nämndens plenum

En personbil kördes genom den stängda dörren på en servicestation med den påföljd att konstruktioner och inredning som hörde till servicestationen skadades. Ägodelar stals, och efter det avlägsnade sig förövarna från platsen med bil.

Den ovan nämnda bilens trafikförsäkringsbolag Y avvisade ersättningsanspråket eftersom det ansåg att skadan inte hade uppkommit till följd av användning av bilen i trafik. Skadan hade vållats uppsåtligen genom att det med hjälp av bilen hade gjorts inbrott på servicestationen. Skada som uppkommit vid sådan verksamhet där en bil används i ett syfte som inte har med trafik att göra är inte en sådan skada som uppkommit genom att trafikrisker i samband med motorfordon har realiserats och som ersätts från trafikförsäkringen. Till stöd för sitt avgörande åberopade Y högsta domstolens prejudikat HD 1991:169.

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (279/1959) ersätts en skada som i följd av motorfordons användning i trafik åsamkats person eller egendom från trafikförsäkringen.

Nämnden konstaterade i sitt utlåtande att det i trafikförsäkringslagen inte definieras vad som avses med användning i trafik. Trafikförsäkringssystemet har dock inrättats i syfte att täcka skadesituationer som åsamkas genom så kallad trafikrisk, och det anses allmänt att endast skador som uppkommit till följd av att denna risk realiserats kan ersättas från trafikförsäkringen.

Det har kunnat anses att också skador som har åsamkats uppsåtligen genom motorfordon har åsamkats till följd av användning av fordonet i trafik, om det inte har varit fråga om ett sådant användningsändamål som är helt främmande för användning av motorfordon i trafik. Det har däremot varit vedertaget att anse att skador som har uppkommit till följd av användning av motorfordon i ett för dem främmande syfte inte ingår i trafikförsäkringslagens tillämpningsområde.

Nämnden konstaterade att högsta domstolen i sitt prejudikat HD 1991:169 ansåg att det inte var liktydigt med användning av motorfordon i trafik att köra en lastbil genom dörrarna ut ur den bilhall där den förvarades. Orsaken var att bilen avsiktligt användes i främmande syfte, dvs. för att bräcka bilhallsdörrarna. Den princip som framgår av detta prejudikat har tillämpats i vedertagen ersättningspraxis. I prejudikat HD:2003:3 ansåg högsta domstolen att situationen var en annan när en uppsåtligen vållad skada hade åsamkats medan bilen kördes på allmän väg och skadan hade drabbat andra som färdades på vägen. Skadan hade därmed vållats till följd av användning av bilen i trafik.

Av den utredning som framlagts för nämnden framgick det att bilen i fråga kördes genom servicestationens framdörrar med den påföljd att servicestationens maskinella framdörr samt två fönster och sex hyllor inne i vindfånget skadades, vindfångets vägg förflyttades från sin plats och en vertikal balk vid ingången skadades till en del. Dessutom lämnade bilen spår efter sig inne på servicestationen, och en del föremål som varit till salu gick sönder. Inne på servicestationen stals därefter öl och cigaretter, varefter förövarna avlägsnade sig från platsen, uppenbarligen med samma bil.

Av utredningen framgick inte helt klart om det uttryckliga syftet bakom krocken mellan bilen och servicestationens dörr varit att personerna i bilen velat bryta sig in på servicestationen. Med beaktande av skadans art och den övriga utredningen ansåg nämnden dock att detta är sannolikt. Det måste anses att användning av bilen för detta ändamål jämställs med andra slag av inbrottsredskap.

Nämnden ansåg att uppsåtlig användning av motorfordon som inbrottsredskap måste betraktas som att fordonet använts i ett för det så pass främmande syfte att den skada som åsamkats genom detta inte har åsamkats till följd av användning av fordonet i trafik, även om fordonet möjligen använts i trafik strax innan och efter att det användes som inbrottsredskap.

På de ovan nämnda grunderna ansåg nämnden att den skada som åsamkats till följd av att bilen hade använts för att göra inbrott på servicestationen inte bör ersättas från bilens trafikförsäkring.

Nämnden var enhällig.