Selitteet

Begränsning av inkomstförlusten

Den skadelidande är skyldig att begränsa skadans belopp. Om den skadelidande till följd av en trafikskada har blivit oförmögen att utföra sitt tidigare arbete, skall det bedömas om han eller hon fortfarande har kvar någon del av sin arbetsförmåga och om det kan förutsättas att han eller hon skaffar sig inkomster med hjälp av den återstående arbetsförmågan.

Den skadelidandes skyldighet att begränsa skadan framgår av 5 kap. 2 a § i skadeståndslagen. När den ersättningsgilla skadan beräknas skall som en ersättningsminskande faktor beaktas den förvärvsinkomst som den skadelidande har fått eller kunde ha fått trots skadefallet eller bedöms få i framtiden med beaktande av sin återstående arbetsförmåga, utbildning, tidigare verksamhet, möjligheter till omskola sig, ålder, boendeförhållanden och andra med dem jämförbara omständigheter.

Bedömningen av eventuell återstående arbetsförmåga och av skyldigheten att begränsa skadans belopp utgör en helhetsbedömning som företas fall för fall och där avgörandepraxis i sista hand befästs via domstolspraxis.

För den yrkesinriktade rehabiliteringens vidkommande hänvisar trafikskadenämnden till den praxis och de instruktioner som Försäkringsbranschens Rehabilitering rf har meddelat (www.vkk.fi).

Om slutsatserna vid bedömningen för det första är att en del av den skadelidandes arbetsförmåga återstår och för det andra är att den skadelidande kan förutsättas söka sig  till ett nytt arbete för att förvärva inkomster, återstår att som skada ersätta den eventuella skillnaden mellan inkomsterna av det tidigare arbetet och inkomsterna av det nya arbetet.

Som skadebegränsningsåtgärd kan betraktas också anställningen av en vikarie för den tid företagaren är oförmögen att arbeta. Syftet med denna åtgärd är inte bara att företagaren skall ha inkomster under tiden av arbetsoförmåga utan också att företagsverksamheten skall fortbestå efter perioden av arbetsoförmåga. Om företagsverksamheten är tillståndspliktig, medför ett avbrott i verksamheten hot om att tillståndet dras in. Ett avbrott i verksamheten kan leda till att företaget går miste om kunder och på så sätt medföra större förluster än enbart det omsättningsbortfall som ett avbrott som beror på en period av arbetsoförmåga föranleder.