Selitteet

Begravningskostnader (SkadeståndsL 5:3 §)

Kostnaderna för begravning och övriga kostnader i samband med begravningen ersätts till skäligt belopp. Detta innebär att nödvändiga och oundgängliga utgifter, t.ex. kostnaderna för kistan, gravplatsen, gravstenen, begravningstrakteringen och tidningsannonserna, ersätts med beaktande av den omkomnes levnadsförhållanden.

Som jämförelsegrund kan användas frågan om på vilket sätt den omkomne sannolikt skulle ha begravts, om han eller hon vid samma tidpunkt hade avlidit av en naturlig orsak och de anhöriga hade ombesörjt begravningen på egen bekostnad. Till stöd för bedömningen kan uppmärksamhet ägnas åt de allmänna begravningssederna.I enskilda fall är det möjligt att beakta den omkomnes tillhörighet till en etnisk eller religiös grupp.

När skäligheten bedöms bör fri helhetsprövning tilämpas och uppmärksamhet fästas främst vid de totala begravningskostnadernas skälighet.

När det gäller den ersättning för begravningskostnader som betalas från trafikförsäkringen beaktas som avdrag en ersättning i form av begravningsbidrag som utbetalas med stöd av någon annan lag.

Särskilt nära ståendes rätt till ersättning för kostnader som orsakats dem i samband med begravningen

De som anges i andra meningen i 5:3 § i skadeståndslagen (se framställningen om närståendes rätt till ersättning för psykiskt lidande) har rätt till ersättning för kostnader som orsakats dem i samband med begravningen, t.ex. kostnaderna för resan till begravningen och anskaffande av sedvanliga blomsterarrangemang samt inköp av sorgkläder. När ersättningen för anskaffande av sorgkläder bestäms skall man beakta det bruksvärde som återstår efter begravningen.

Närstående har rätt till skälig ersättning för ovan nämnda kostnader som orsakats dem. De har emellertid inte rätt till ersättning för annan ekonomisk skada än direkta kostnader. Någon rätt till ersättning för inkomstförlust som deltagandet i begravningen eventuellt föranleder finns således inte.

Denna instruktion tillämpas på trafikskador som inträffar 1.1.2006 eller senare.