Selitteet

NÄRSTÅENDES RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR PSYKISKT LIDANDE (SkadeståndsL 5:4 a §)

Förutsättningar för ersättning

När ersättning för psykiskt lidande prövas skall följande allmänna och särskilda kriterier utredas. Det är ett absolut krav för beviljande av ersättning att båda de allmänna kriterierna uppfylls.

Allmänna förutsättningar

a) Den som söker ersättning har stått i ett i lagen avsett nära förhållande till den omkomne. Närstående som räknas upp i lagen är föräldrar, barn och make till den som har omkommit. Beroende på fallet kan t.ex. sambo, fosterbarn och fosterföräldrar betraktas som med dem jämförbara personer som stått den omkomne särskilt nära. En part i ett sådant parförhållande som avses i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) jämställs med make. Lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft 1.3.2002.

b) Dödsfallet har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Brottsrubriceringen har i sig inte någon betydelse med tanke på ersättningsansvaret. Det avgörande är om själva den gärning som orsakat dödsfallet är att betrakta som begången av grov oaktsamhet eller uppsåtlig.

Särskilda förutsättningar

Om bägge de allmänna förutsättningarna uppfylls, skall följande särskilda förutsättningar beaktas vid ersättningsprövningen:

a) Hur nära har förhållandet mellan den omkomne och den som söker ersättning varit: har de t.ex. levt i samma hushåll, har samhörighet eller beroende de facto existerat dem emellan?

b) Gärningens art: har gärningen t.ex. varit exceptionellt brutal och kränkande för offrets människovärde eller har offret utsatts för långvarigt våld?

c) Övriga omständigheter: t.ex. sökandens närvaro då gärningen begicks.

Ersättning skall utbetalas om det efter en helhetsprövning av de ovan angivna omständigheterna bedöms som skäligt.

Ersättningsbeloppet avgörs från fall till fall. Enligt regeringens proposition (116/1998) bör ersättningsbeloppet inte överstiga de maximibelopp som vedertaget utbetalats som ersättning för sveda och värk.

Enligt 5:4 a § i skadeståndslagen är avsikten att den ersättning som betalas till närstående för lidande skall täcka också kostnaderna för sakkunnighjälp, i allmänhet kostnaderna för anlitande av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, och den inkomstförlust som frånvaro från förvärvsarbete medför. Eftersom de nämnda skadorna numera ersätts också med stöd av 5:4 b § skall denna eventuella ersättning beaktas när ersättningen för lidande bestäms.

Tillämpning av instruktionen

Instruktionen skall tillämpas på trafikskador som inträffat 1.2.1999 eller senare. I fråga om registrerat partnerskap är instruktionen tillämplig på trafikskador som inträffat 1.3.2002 eller senare.