Selitteet

ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER OCH ANDRA UTGIFTER SAMT FÖR INKOMSTFÖRLUST TILL FÖLJD AV EN NÄRSTÅENDES DÖD

(SkadeståndsL 5:4 b §)

Förutsättningar för ersättning

Den som är berättigad till ersättning har stått i ett sådant särskilt nära förhållande till den omkomne som avses i skadeståndslagen. Definitionen av personer som kan anses ha stått den omkomne särskilt nära ingår i punkt 8. Dödsfallet skall ha orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Brottsrubriceringen har i sig inte någon betydelse med tanke på ersättningsansvaret. Det avgörande är om själva den gärning som orsakat dödsfallet är att betrakta som begången av grov oaktsamhet eller uppsåtlig. Om gärningen på straffrättsliga grunder har bedömts vara uppsåtlig eller grov kan den i allmänhet betraktas som sådan också vid en skadeståndsrättlig bedömning av det ersättningsansvar som följer av en trafikskada.

Rätten för en närstående till ersättning uppkommer, om den närstående själv har tillfogats en personskada till följd av dödsfallet. Ersättningsgill är en personskada som kan klassificeras som en rubbning i hälsotillståndet och som har orsakats av den chock som dödsfallet har gett upphov till. Till skillnad från den ersättning för lidande som med stöd av 5:4 a § i skadeståndslagen beviljas närstående till personer som har omkommit vid en trafikskada baserar sig den ersättning som avses i denna punkt inte på skälighetsprövning.

Skador som skall ersättas

Skador som skall ersättas är sådana som avses i 5 kap. 2 § 1 och 2 punkten i skadeståndslagen. De refereras under rubriken sjukvårdskostnader och andra nödvändiga kostnader.

Den skadelidande har enligt 5:4 b § i skadeståndslagen rätt till ersättning endast för ekonomisk skada, dvs. för nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga utgifter samt för inkomstförlust. Däremot uppkommer enligt 5:4 b § i skadeståndslagen inte rätt till ersättning för tillfälligt men. Bestämmelser om ersättning för lidande som betalas till närstående finns i 5:4 a §, som ovan behandlas under rubriken närståendes rätt till ersättning för psykiskt lidande. I motiveringen till regeringens proposition har det vid beredningen av 5:4 a § i skadeståndslagen konstaterats att syftet med den ersättning för lidande som betalas till närstående är att täcka kostnaderna för sakkunnighjälp och finansiera extra ledighet från förvärvsarbetet. Med sakkunnighjälp torde i detta sammanhang avses hjälp som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger. Således skall ett eventuellt belopp som ersatts med stöd av 5:4 b § i skadeståndslagen beaktas som en sänkande faktor när ersättningen för lidande bestäms med stöd av 5:4 a §.

För tydlighetens skull är det skäl att konstatera att en närstående till en person som är berättigad till ersättning med stöd av 5:4 b § i skadeståndslagen (en närstående till den närstående) inte med stöd av 5:2 d § i samma lag har rätt till ersättning för kostnader och inkomstförlust. Det är fråga om en i förhållande till trafikskadan så avlägsen följd att den inte längre kan anses stå i ett sådant orsakssamband med trafikskadan som berättigar till rätten att få ersättning.

Tillämpning av instruktionen

Instruktionen tillämpas på trafikskador som inträffat 1.1.2006 eller senare.