Selitteet

SÄTTET ATT BETALA ERSÄTTNING (SkadeståndsL 5:7 §)

Förlust av inkomst och underhåll

Ersättning för förlorad inkomst i sådana fall som avses i 2 § 2 punkten, 2 b §, 2 d § och 4 b § i skadeståndslagen betalas i regel i form av periodiska prestationer. I 5: 4 § i skadeståndslagen avsedd förlust av underhåll ersätts i likhet med inkomstförlust i form av periodiska prestationer.

Undantag från huvudregeln utgör först och främst en situation där man i efterskott kompenserar en sådan förlust av inkomst eller underhåll som redan har uppkommit. I detta fall skall det beaktas vad som i 67 § i trafikförsäkringslagen bestäms om höjning av ersättningen.

Av godtagbart skäl är det möjligt att undantagsvis betala en ersättning för inkomstförlust i form av engångsersättning, helt eller delvis. Detta förutsätter att den skadelidande använder engångsersättningen till förbättring av sina omständigheter, t.ex. genom att betala bort skulder eller genom att anskaffa en bostad eller reparera sin bostad. Betalningen av engångsersättning förutsätter dessutom att den skadelidande kan klara sig med sina återstående inkomster efter att engångsersättningen har betalts. I allmänhet förutsätter betalningen av engångsersättning att socialmyndigheten har gett ett utlåtande där engångsersättning förordas.

Ersättning för försenad förvärvsinkomst betalas i regel i form av fortlöpande ersättning.

Vårdbidrag och klädbidrag

Vårdbidrag och klädbidrag, vilka betalas på grund av hjälpbehov och särskilt slitage av kläder och har karaktären av kostnadsersättning, betalas i form av periodiska prestationer.

Ersättningar för immateriella skador

Sveda och värk samt annat tillfälligt men, bestående men och bestående kosmetiskt men ersätts som en engångsersättning när ersättningsslaget i fråga går att definiera med beaktande av medicinska synpunkter. Betalning av förskottsersättning skall övervägas från fall till fall. En separat framställning som gäller beaktandet av eventuellt utbetalda förskottsersättningar finns i anslutning till respektive skadeståndspost.

Ersättning för bestående men kan i vissa fall betalas som fortlöpande ersättning. Detta anges i samband med framställningen om bestående men (trafikskadenämndens cirkulär 14/1999).

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättningar skall i enlighet med sin natur ersättas efter hand som ersättningsgilla kostnader uppstår. Ersättningarna betalas på grundval av fakturor eller andra utredningar. I synnerhet för sjukvårdskostnadernas del skall det i fråga om skador som inträffat efter 1.1.2005 iakttas vad som följer av lagen om ändring av trafikförsäkringslagen (1360/2004). I regel skall också så kallade ökade kostnader för hemmets vård ersättas till ett belopp som motsvarar de faktiska kostnaderna.

Tillämpning av instruktionen

Instruktionen tillämpas på skador som handläggs 1.1.2006 eller senare.