Normit ja ohjeet 2024

KORVAUSTEN SUORITTAMISTAPA (VahL 5:7 §)

Ansion ja elatuksen menetys

Ansion menetys VahL 2 §:n 2 kohdan, 2 b §:n, 2 d §:n ja 4 b §:n tarkoittamissa tapauksissa suoritetaan pääsääntöisesti toistuvaissuorituksina. VahL 5: 4 §:ssä tarkoitettu elatuksen menetys korvataan ansion menetyksen tavoin toistuvaissuorituksina.

Poikkeuksena pääsäännöstä on ensinnäkin tilanne, jossa jälkikäteen korvataan jo syntynyt ansion tai elatuksen menetys. Tässä tapauksessa tulee ottaa huomioon mitä korvauksen korotuksesta on liikennevakuutuslain 67 §:ssä määrätty.

Hyväksyttävästä syystä ansion menetyskorvaus voidaan suorittaa poikkeuksellisesti osaksi tai kokonaan kertakorvauksena. Edellytyksenä on, että vahinkoa kärsinyt käyttää kertakorvauksen olojensa parantamiseen esimerkiksi maksamalla velkojaan tai hankkimalla asunnon tahi korjaamalla asuntoaan. Kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vahinkoa kärsinyt voi jäljelle jäävillä tuloillan tulla toimeen kertakorvauksen maksaminen jälkeen. Yleensä kertakorvauksen maksamisen edellytyksenä on sosiaaliviranomaisen puoltava lausunto.

Ansiotulojen myöhentymistä koskeva korvaus suoritetaan pääsääntöisesti jatkuvana korvauksena.

Hoitotuki ja vaatelisä

Avuntarpeesta ja vaatteiden erityisestä kulumisesta suoritettavat kulukorvauksen luonteiset hoitotuki ja vaatelisä suoritetaan toistuvaissuorituksina.

Aineettomien vahinkojen korvaukset

Kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta korvataan kertakorvauksena, kun kyseinen korvauslaji on lääketieteelliset näkökohdat huomioon ottaen määriteltävissä. Ennakkokorvausten suorittaminen on harkittava tapauskohtaisesti. Mahdollisesti maksettujen ennakkokorvausten huomioon ottamisesta on erillinen esitys ao. korvausaihetta koskevassa kohdassa.

Pysyvän haitan korvaus voidaan eräissä tapauksissa suorittaa jatkuvana korvauksena. Tästä on kerrottu kohdassa pysyvä haitta (LVLTK kiertokirje 14/1999).

Kulukorvaukset

Kulukorvaukset on luonteensa puolesta korvattava sitä mukaan, kun korvattavaksi kuuluvia kuluja syntyy. Korvaukset suoritetaan laskujen tai muiden selvitysten perusteella. Erityisesti sairaanhoitokulujen osalta on noudatettava 1.1.2005 jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta mitä liikennevakuutuslain muuttamisesta annetusta laista 1360/2004 johtuu. Pääsääntöisesti myös niin kutsutut kohonneet kodinhoitokulut on korvattava toteutuneiden todellisten kulujen suuruisena.

Ohjeen soveltaminen

Ohjetta sovelletaan 1.1.2006 tai sen jälkeen käsiteltäviin vahinkoihin.