Normit ja ohjeet 2024

Liikennevakuutuksen hoitotuki

Vamman laadusta ja vaikeusasteesta johtuen vahinkoa kärsinyt voi tarvita säännöllisesti toisen henkilön apua.  Kaikissa tilanteissa ei ole tarpeen vaatia laskuerittelyä syntyneistä kuluista. Normitetulla korvauksella eli hoitotuella on tarkoitettu korvata vahinkoa kärsineelle hänen saamansa vamman seurauksena säännöllisestä avuntarpeesta aiheutuvat kulut. Jos vahinkoa kärsinyt voi osoittaa avuntarpeesta aiheutuvien kulujen olevan normikorvausta suuremmat, kulut on korvattava niiden todellisen määrän mukaan.

Hoitotukea maksetaan niin kauan kuin avuttomuudentila kestää, mutta ei kuitenkaan siltä ajalta, jolloin vahinkoa kärsinyt on laitoshoidossa.

Liikennevakuutuksen hoitotuki maksetaan 1.2.2003 alkaen sattuneiden vahinkojen osalta kolmen haittaluokan mukaan. Liikennevakuutuksen hoitotuki vastaa 1.1.2003 voimaan tullutta tapaturmavakuutuslain 20 §:n muutoksen mukaista haittalisää ja 1.1.2016 jälkeen sattuneiden vahinkojen osalta työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 51 §:ssä tarkoitettua hoitotukea.

Luokittelu

Hoitotuen määrä riippuu liikennevahingosta johtuvan tilan vaikeusasteesta.

I luokan hoitotukeen ovat oikeutettuja vahinkoa kärsineet, jotka tarvitsevat jokapäiväistä, yhtämittaista ja aikaa vievää hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta ja jotka ovat tämän vuoksi päivittäisissä toiminnoissaan täysin tai lähes täysin riippuvaisia toisen henkilön avusta.

II luokan hoitotukeen ovat oikeutettuja vahinkoa kärsineet, jotka tarvitsevat jokapäiväistä säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta ja jotka ovat tämän vuoksi päivittäisissä toiminnoissaan jossain määrin riippuvaisia toisen henkilön avusta.

III luokan hoitotukeen ovat oikeutettuja vahinkoa kärsineet, jotka tarvitsevat joissakin jokapäiväisissä toiminnoissa säännöllistä tai lähes säännöllistä hoitoa, apua, valvontaa tai ohjausta.

Luokkakohtaiset korvaukset

Hoitotukea suoritettaessa vahvistetaan päivää kohti maksettava korvaus seuraavasti:

Liikennevahinko on sattunut 1.1.2021 tai sen jälkeen

Luokka

Hoitotuki

I

30,37 €

II

20,50 €

III

9,12 €

Sokealle suoritetaan korvaus sokeutumisen jälkeiseltä kahdelta ensimmäiseltä vuodelta luokan I mukaan 30,37 € päivältä ja sen jälkeen luokan I mukainen korvaus puolitettuna eli 15,19 € päivältä.

Liikennevakuutuksen hoitotuen yhteensovittaminen eräissä tilanteissa

Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 12 § 1momentin 1) kohdan mukaan vammaistuen ja hoitotuen määrässä otetaan huomioon saman sairauden, vian tai vamman perusteella henkilölle maksettava jatkuva lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, sotilastapaturmalakiin, liikennevakuutusta koskevaan lainsäädäntöön tai sotilasvammalakiin perustuva haittalisä, avuttomuuslisä tai hoitotuki.

Kansaneläkelaitos yhteensovittaa näin ollen vammaisetuuslain mukaisia etuuksia suorittaessaan liikennevakuutuksen perusteella maksettavan hoitotuen.

Tämä koskee 1.1.2008 ja sen jälkeen tapahtuneita vahinkoja.

Tapaturmavakuutusyhtiön regressioikeus liikennevakuutuksen hoitotukeen

Tapaturmavakuutusyhtiöllä on regressioikeus maksamansa haittalisän osalta liikennevakuutuksesta maksettavaan hoitotukeen, koska sanotut korvauslajit vastaavat toisiaan (Tapaturmavakuutuslaki 61 § 2 momentti ja työtapaturma- ja ammattitautilaki 270 § ja 271 §).

Hoitotuen luokitus ennen 1.2.2003

Hoitotukea maksetaan niin kauan kuin avuttomuudentila kestää, mutta ei kuitenkaan ajalta, jolloin vammautunut on laitoshoidossa.

Hoitotuen määrä riippuu liikennevahingosta johtuvasta tilan vaikeusasteesta seuraavan luokittelun mukaan:

I luokan hoitotukeen ovat oikeutettuja vuoteeseen hoidettavat sekä kaikissa tai lähes kaikissa jokapäiväisissä toimissa autettavat potilaat. Esimerkkejä ovat neliraajahalvauspotilaat ja erittäin vaikeiden aivovammojen jälkitilaa potevat, joilla avuttomuus ilmenee yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeena.

II luokan hoitotuki kuuluu vammautuneille, jotka tarvitsevat monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä toisen henkilön apua tai huomattavassa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Tämän asteinen avuttomuus voi olla selkäydinvamma, vaikean aivovamman tai muun vaikean vamman seuraus.

III luokan hoitotuki kuuluu vammautuneille, jotka tarvitsevat henkilökohtaisissa toiminnoissa säännöllisesti toistuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa. Tähän ryhmään kuuluvat pyörätuolitasolla omatoimiset selkäydinvammaiset sekä lasten aivo- ja muiden vaikeiden vammojen jälkitilat.

IV luokan hoitotuki kuuluu vammautuneille, jotka tarvitsevat säännöllistä apua joissakin jokapäiväisissä toimissa tai lähes säännöllistä valvontaa ja ohjausta. Tämän asteiseen avuttomuuteen johtavat vanhusten lievätkin aivovammat, vaikeiden raajamurtumien ja muiden vaikeiden vammojen jälkitilat sekä lasten alaraajamurtumien hoidossa ohimenevästi käytetty lantioalaraajakipsi.