Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 3/2018

TYÖNTEKIJÄIN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN, PALKANSAAJAN PÄIVÄRAHAMAKSUN JA PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUN HUOMIOON OTTAMINEN LIIKENNEVAKUUTUSLAIN PERUSTEELLA MAKSETTAVISSA ANSIONMENETYSKORVAUKSISSA VUONNA 2019

Työtekijämaksut koostuvat kolmesta henkilön työ- tai virkasuhteessa saaman työtulon perusteella perittävästä maksusta.

Työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:ssä tarkoitettu työntekijän työeläkemaksu on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1042/2018) 1 §:n mukaan alle 53-vuotiaalla työntekijällä 6,75 % ja 53 vuotta täyttäneellä työntekijällä 8,25 %. Ansionmenetyksenkorvauksiin yleisesti liittyvien arvionvaraisten tekijöiden vuoksi liikennevahinkolautakunta katsoo, että vähennyksen huomioon ottaminen kaikissa ikäluokissa yhtä suurena eli 6,75 %:n suuruisena on perusteltua.

Valtioneuvoston asetuksen (909/2018) 2 §:n mukainen työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,54 % palkasta, jos vuotuinen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14.282 euroa. Jos vuotuinen palkka- ja työtulon yhteismäärä jää pienemmäksi kuin 14.282 euroa, päivärahamaksua ei vähennetä palkasta.

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevan lain (1076/2018) 18 §:n mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 % palkasta.

Työntekijämaksujen yhteismäärä on 1.1.2019 alkaen alimmillaan 8,25 % palkasta. Lautakunta pitää perusteltuna tämän määrän vähentämistä ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella maksettavasta ansionmenetyksen korvauksesta ennen veroja 1.1.2019 alkaen riippumatta vuotuisen työtulon määrästä.

Soveltamisohjeen 7/2005 mukaisesti ohimenevän ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu näiden maksujen kulloisenkin määrän suuruisina niissä tapauksissa, joissa korvaus perustuu työnantajan ilmoitukseen tai muuhun selvitykseen vahinkoa kärsineen todellisesta palkkatulosta. Kyseistä vähennystä ei pääsääntöisesti tehdä sen kuukauden jälkeen, jona työkyvyttömyyden alkamisesta on tullut kuluneeksi 24 kuukautta.

Työttömyysetuuden perusteella suoritettavasta korvauksesta ei vähennetä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua.