Normit ja ohjeet 2024

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 10/2006

TYÖNTEKIJÄIN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN JA PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUSMAKSUN HUOMIOON OTTAMINEN LIIKENNEVAKUUTUSLAIN PERUSTEELLA MAKSETTAVISSA ANSIONMENETYSKORVAUKSISSA VUONNA 2007

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa annetun lain (1232/2006) 1 §:n mukaan, jos laissa tai asetuksessa säädetään että päivärahan tai sitä vastaavan etuuden määrässä on otettava huomioon henkilön työ- tai virkasuhteessa saadut työtulot, on näistä työtuloista tai maksettavasta etuudesta vuonna 2007 vähennettävä enintään 4,98 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella (1410/2006) määrännyt työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisen tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa vuonna 2007. Asetuksen 1 momentin mukaan vuodelle 2007 maksettavan päivärahan määrästä vähennetään työntekijämaksuja vastaavana osuutena 4,88 prosenttia.

Yhdenmukaisen menettelyn varmistamiseksi myös liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa työntekijämaksuja vastaavana osuutena tulee vähentää niin ikään 4,88 prosenttia.

Soveltamisohjeen 7/2005 mukaisesti ohimenevän ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu näiden maksujen kulloisenkin määrän suuruisina niissä tapauksissa, joissa korvaus perustuu työnantajan ilmoitukseen tai muuhun selvitykseen vahinkoa kärsineen todellisesta palkkatulosta. Kyseistä vähennystä ei pääsääntöisesti tehdä sen kuukauden jälkeen, jona työkyvyttömyyden alkamisesta on tullut kuluneeksi 24 kuukautta.

Työttömyysetuuden perusteella suoritettavasta korvauksesta ei vähennetä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua.

Laki työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (1232/2006).

www.finlex.fi/lains/index.html

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa (1410/2006). www.finlex.fi/lains/index.html

______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.