Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 6/2012

KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR FR.O.M. 1.1.2013

Trafikskadenämnden har fastställt de kostnader för flyttning av bussar som ska tillämpas fr.o.m. 1.1.2013. Det är möjligt att tillämpa de fastställda kostnaderna för flyttning när en trafikskadad buss för egen maskin flyttas till eller från karosserifabrik, reparationsverkstad eller motsvarande. 

Den fastställda ersättningen är 3,00 €/km. Den täcker de s.k. rörliga kostnaderna för den körda sträckan.  

Utöver detta ska för de dagar då bussen flyttats till respektive från reparationsverkstaden betalas ersättning för bussens stilleståndstid enligt Trafikskadenämndens tillämpningsanvisning 4/2012 och ersättning för förarlön enligt tillämpningsanvisning 5/2012.