Soveltamisohjeet

Klädbidrag

Till följd av en trafikskada kan den skadelidande bli tvungen att använda olika hjälpmedel som utsätter kläderna för onormalt slitage. I praktiken är det svårt att lägga fram en detaljerad utredning om klädslitaget. Därför anser trafikskadenämnden att ersättningen kan normeras som följer. Om den skadelidande kan visa att skadebeloppet överstiger normersättningen, bör skadan ersättas enligt det faktiska beloppet.

I fråga om skador som inträffat fr.o.m. 1.2.2003 betalas klädbidrag inom trafikförsäkringen enligt två klasser. Klädbidraget inom trafikförsäkringen motsvarar det klädtillägg som anges i den ändring av 20 a § i lagen om olycksfallsförsäkring som trädde i kraft 1.1.2003.

För onormalt klädslitage som orsakas av långvarig användning av protes, något annat hjälpmedel eller av bandage eller förband till följd av ett trafikskadefall utbetalas klädbidrag.

Klädbidrag betalas för den tid under vilken det hjälpmedel som behövs till följd av ett trafikskadefall är i bruk och onormalt klädslitage orsakas av hjälpmedlet.

Klassificering

Klädbidrag enligt klass I betalas om den skadelidande använder lårbens- eller underbensprotes, långt stödförband för en nedre extremitet, av hårt material tillverkad ryggortos eller korsett för bålen eller något annat hjälpmedel eller instrument som på grund av sin konstruktion eller sitt användningsändamål orsakar onormalt klädslitage (20 a § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 1314/2002).

Klädbidrag enligt klass II betalas om den skadelidande använder något av mjuka material tillverkat hjälpmedel, stöd eller bandage på ett litet område av kroppen eller annat hjälpmedel eller instrument vilket orsakar onormalt klädslitage som är mindre än det slitage som avses i klass I (20 a § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 1314/2002).

Ersättningarna klassvis fr.o.m. 1.1.2021 

När klädbidrag utbetalas fastställs ersättningen per dag enligt följande:

Klass

Klädbidrag

I

2,42 €

II

0,61 €

Olycksfallsförsäkringsbolagets regressrätt beträffande klädbidrag

Olycksfallsförsäkringsbolaget har beträffande det klädtillägg det betalt regressrätt till klädbidrag som utbetalas från trafikförsäkringen, eftersom dessa ersättningsslag motsvarar varandra (61 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring).

Klassificering av klädbidraget före 1.2.2003

Om den skadade genom användningen av protes förorsakas speciell slitning av gångkläderna, får han eller hon fr.o.m. den tidpunkt då protesen anskaffades klädbidrag som fortlöpande ersättning.

Klädbidrag enligt klass I utbetalas då det gäller lårbens- eller vadprotes eller hellångt benstöd.

Klädbidrag enligt klass II utbetalas då det gäller armprotes, hellångt armstöd, utomhusbruk av handdriven invalidcykel, kryckkäppar eller kryckor eller lång läderkorsettt.

Klädbidrag enligt klass III utbetalas då det gäller kort stödkorsett av läder eller lång stödkorsett av tyg eller míndre stödförband.

Klädbidrag enligt klass IV utbetalas då det gäller urinal eller små stödförband.