Soveltamisohjeet

STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR

Dessa normer skall tillämpas på stilleståndstid som börjat efter 31.12.2020. I fall stilleståndstiden går över två kalenderår, betalas ersättningen med tillämpning av de normer som varit fastställda för respektive stilleståndstid.

Normersättningar 2021

Fordonslag

Fordons 

prisklass t €

 Normersättning

        euro/dag

Annat fordon

mindre än 1,0

0,54

Annat fordon

1,0 - 2,0

1,07

Annat fordon

2,0 - 5,0

2,68

Annat fordon

5,0 - 10,0

5,34

Annat fordon

10,0 - 14,0

7,52

Personbil

14,0 - 19,0

10,20

Personbil

19,0 - 23,0

12,31

Personbil

23,0 - 28,0

15,12

Personbil

28,0 - 34,0

18,44

Personbil

34,0 - 45,0

23,77

Personbil

45,0 -

30,27

Taxibil i 1skift

 

31,99

Taxibil i 2 skift

 

55,11

Paketbil

 

17,26

Motorcyckel

0,0 - 5,0

6,58

Motorcyckel

5,0 - 15,0

13,91

Motorcyckel

15,0 -

23,49

Traktor

0,00 - 35,0

15,84

Traktor

35,0 -

31,47

Lastbil

0,0 - 25,0

20,67

Lastbil

25,0 - 50,0

36,50

Lastbil

50,0 - 75,0

59,82

Lastbil

75,0 - 100,0

77,27

Lastbil

100,0 - 150,0

101,96

Lastbil

150,0 - 200,0

126,74

Lastbil

200,0 - 250,0

140,80

Lastbil

250 -

164,23

Släpvagn (lastbils)

0,0 - 25,0

12,17

Släpvagn (lastbils)

25,0 - 50,0

22,68

Släpvagn (lastbils)

50,0 - 75,0

33,52

Släpvagn (lastbils)

75,0 - 100,0

44,03

Släpvagn (lastbils)

100,0 - 125,0

54,54

Släpvagn (lastbils)

125,0

65,06

Buss

0,0 - 50,0

33,02

Buss

50,0 - 100,0

61,63

Buss

100,0 - 150,0

92,03

Buss

150,0 - 200,0

119,65

Buss

200,0 - 250,0

144,94

Buss

250,0 - 300,0

169,05

Buss

300,0 - 350,0

190,85

Buss

350,0 -

212,64

Polisbil 1

 

19,45

Polisbil 2

 

13,08

Ambulans

 

43,13

Skolbil, personbil område 1*)

0,0 - 30,0

21,22

Skolbil, personbil område 3,5,7*)

 

20,55

Skolbil, lastbil område 1*)

0,0 - 100,0

44,30

Skolbil, lastbil område 3,5,7*)

 

42,55

Hyrd bil, personbil

0,0 - 20,0

22,38

Hyrd bil, personbil

20,0 -

34,22

Begravningsbil

 

24,06

*) Område 1 Helsingforss, Esbo, Grankulla och Vanda. Område 3, 5, 7 övriga delar av landet.

Ersättningsgill skada

Ersättning för trafikskada som åsamkats till följd av motorfordons användning i trafik betalas från trafikförsäkringen i det fall att motorfordonet inte har kunnat användas (stilleståndstid).

Avsikten med stilleståndsersättningen är att kompensera de genomsnittliga kostnaderna för anskaffning av motorfordon av viss typ. För att ersättning skall betalas räcker det att den skadelidande visar hur lång den ersättningsgilla stilleståndstiden är. Om den skadelidande visar att den faktiska skada som han eller hon lidit överstiger den stilleståndsersättning som är förenlig med gällande anvisning, ersätts det faktiska skadebeloppet i enlighet med principen om full ersättning.

Om ersättningen däremot betalas till ett belopp som överstiger dessa normer t.ex. genom att de faktiska resekostnaderna eller inkomstbortfallet ersätts, skall ersättning betalas endast för de faktiska användningsdagar som ingår i stilleståndstiden.

Reparation av fordon

Normenlig stilleståndsersättning skall betalas för samtliga stådagar i alla motorfordonsklasser. Betalningen av ersättning förutsätter att en tillförlitlig utredning om stilleståndstiden, t.ex. ett av reparationsverkstaden utfärdat intyg över stilleståndstiden, har lämnats in till bolaget. Om inget intyg över stilleståndstiden står att få ersätts den uppskattade stilleståndstiden. 

Om fordonet inte har varit i trafikdugligt skick och inte har kunnat försättas i sådant genom en tillfällig reparation, skall ersättning betalas också för den tid som åtgår till nödvändig väntan på reservdelar och på reparation vid en verkstad.

Inlösen av fordon

Motorcyklar, paket- och personbilar

Vid inlösen av motorfordon enligt 37 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen betalas stilleståndsersättning för högst 14 dagar, om inte annat följer av något särskilt skäl. Vid inlösen skall stilleståndsersättning utöver det som sägs ovan betalas från skadedagen räknat till den dag då den skadelidande blev medveten om att det skadade fordonet inte kan repareras till skälig kostnad. Den skadelidande kan bli medveten om inlösningen antingen på basis av skadornas art och omfattning eller genom meddelande från försäkringsbolaget.

Andra fordon än motorcyklar, paket- och personbilar eller fordon som hör till klassen "annat fordon"

I fråga om andra fordon än motorcyklar, paket- och personbilar (t.ex. tung materiel) betalas ersättning dock för den tid som åtgår till att i stället för det inlösta skadade eller förstörda fordonet skaffa och utrusta ett motsvarande fordon. Om annan utredning inte företes betalas ersättning för 30 dagar.

Användning av tabellen

Hur fordonets ålder inverkar på ersättningen

För fordon som är fem år gamla eller äldre betalas stilleståndsersättningen enligt skadetillfällets gängse värde tillämpande ifrågavarande fordonsklassens prisklassificering.

För fordon som är fem år gamla eller äldre och vars gängse värde är mindre än 14 000 euro betalas stilleståndsersättningarna dock enligt normerna i klassen "annat fordon".

I fråga om motorcyklar betalas ersättningen dock alltid tillämpande dess fordonsklass prisklassificering. För en motorcykel som är fem år gammal eller äldre betalas stilleståndsersättningen enligt dess gängse värde vid skadetillfället. Ifall motorcykeln enligt dess nyanskaffningspris har hört till den lägsta prisklassen i sin grupp, betalas som stilleståndsersättning för en motorcykel som är fem år gammal eller äldre hälften av normersättningen för den lägsta prisklassen i gruppen.

Taxibilar

För att normersättningen för stilleståndstid skall betalas i fråga om taxibilar som används i två skift förutsätts det att taxibilen regelbundet används i två skift året om. Detta krav anses bli uppfyllt om yrkesutövaren kan visa att han i sin tjänst har en eller flera chaufförer och att antalet körtimmar för bilen i fråga överstiger 3600 per år.

Polisbilar

Till klassen polis 1 hänförs patrullbilar med paketbilskaross och videoutrustade personbilar för trafikövervakning. Till klassen polis 2 hänförs övriga polisbilar, såsom patrullbilar av personbilsmodell och polisbilar i civil användning utan beteckningar.

Husbilar och husvagnar

Ersättningsnormerna för personbilar kan i tillämpliga delar användas också för fastställande av stilleståndsersättningar för husbilar och husvagnar.

Ersättande av förarlön

Det är vedertaget att ersätta inte bara den nytta som användningen av ett fordon skulle ha medfört utan också den del av fordonsförarens lön som gått till spillo.

Rätt till ersättning för förarlön har ett företag som i sin anställning har en chaufför som inte kan arbeta som chaufför därför att ett fordon har skadats eller förstörts till följd av en trafikskada och företaget ändå är skyldigt att betala lön till chauffören.

Enligt huvudregeln ska skador ersättas till fullt belopp. Därmed ska ersättningen för förarlön motsvara den uppkomna skadan utgående från en utredning som görs i varje enskilt fall. Som skada som ska ersättas betraktas härvid vid sidan av arbetstagarens lön också de s.k. lönebikostnader som arbetsgivaren ska betala.

År 2020 är normersättningen för förarlön 174,93 € per dag när fordonet används i ett enda skift. Om stilleståndstiden fördelar sig över två kalenderår tillämpas emellertid på var och en stilleståndsdag den ersättningsnorm som gällt respektive dag.

Ersättningen för förarlön är antingen enkel eller dubbel beroende på om fordonet använts i ett eller två skift per dygn.

Ersättningsnomen för förarlön kan med tillräcklig noggrannhet tillämpas också på ersättande av lönekostnaderna för trafiklärare i fråga om skolbilar.

Ersättande av kostnader för tillfällig bil

Har i stället för krockskadad person- eller paketbil använts hyrd bil, ersätts med beaktande av användningens art 94 % av de totala kostnaderna för hyrning av bil som till modell och prisklass högst motsvarar den skadade bilen (trafikskadenämndens tillämpningsanvisning 12/2003).

Till de hyreskostnader som skall ersättas räknas inte tilläggspremie för avskaffande av självrisk vid eventuell skada.

Det faktum att person som använder hyrd bil eventuellt får ersättning av sin arbetsgivare, inverkar härvidlag inte på den ersättning som utbetalas.

Någon annan stilleståndsersättning utbetalas inte under hyrestiden utöver nämnda kostnader för hyrd bil.

Då hyrd bil används i stället för egen bil inbesparas följande utgifter för den egna bilen:

- utgifter för däck

- utgifter för reparation och service

- avdrag för slitage, dvs. den nedsättning av bilens gängse värde, som de körda kilometrarna ger upphov till i form av allmän förslitning av bilen.

Den andel som inte ersätts, dvs. 6 % av hyreskostnaderna motsvarar i genomsnitt inbesparingen av bilens användningskostnader under stilleståndstiden.

Användningen av hyrd bil bör vara i tillräckligt hög grad motiverad och nödvändig. Behovet av en lånebil utreds med användande av den blankett som nämns i trafikskadenämndens cirkulär 14/1990 eller genom annan utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Kostnaderna för hyrning av bil kan ersättas, om den skadelidande i sitt yrke eller arbete fortlöpande använder bil eller om det faktum att han är utan bil i övrigt förorsakar betydande ekonomisk förlust.

Dessutom kan kostnaderna för hyrning av bil ersättas, då förhållandena i övrigt är sådana, att den skadelidande inte skäligen kan anses komma till rätta utan person- eller paketbil. Det gäller speciellt,

- då den tid som åtgår till arbetsresor med användande av allmänna trafikmedel bilr oskäligt lång eller resor med allmänna trafikmedel av andra orsaker ställer sig ytterst besvärligt,

- då bil är nödvändig för transport av arbetsredskap och arbetstillbehör, eller

- då den skadelidandes personliga omständligheter förutsätter användning av bil.

Hyreskostnaderna för fordon som hyrs i stället för leasingbil ersätts, ifall inte annat med fog av leasingavtalets innehåll framgår, enligt följande:

Av hyreskostnaderna för bil som hyrs i stället för leasingbil på basen av finansieringsleasing avdras 6 %. Detta avdrag beror på att man härvid ansett att hyrestagaren hamnar sålunda stå för samma kostnader som vid skada på ägofordon, då man beaktar andelen av de kostnadsposter som ingår i hyran.

Hyreskostnaderna för bil som hyrs i stället för leasingbil på basen av serviceleasing ersätts i sin helhet. Detta grundar sig på det faktum, att det inte under stilleståndstiden uppstår för den under reparation varande bilens del sådan inbesparing för hyrestagaren som kan avdras.

Kostnader för flyttning av bussar

Trafikskadenämnden har fastställt de kostnader för flyttning av bussar som ska tillämpas fr.o.m. 1.1.2020. Det är möjligt att tillämpa de fastställda kostnaderna för flyttning när en trafikskadad buss för egen maskin flyttas till eller från karosserifabrik, reparationsverkstad eller motsvarande. 

Den fastställda ersättningen är 3,41 €/km. Den täcker de s.k. rörliga kostnaderna för den körda sträckan.  

Utöver detta ska för de dagar då bussen flyttats till respektive från reparationsverkstaden betalas ersättning för bussens stilleståndstid enligt ersättningsinstruktion 3/2020 och förarlön enligt ersättningsinstruktion 5/2018.

Tåg- och spårvagnsmateriel

Påträffande stilleståndsersättningarna för spårtrafiksfordon har utfärdats separat tillämpningsanvisningar 7/2008, 6/2014, 1/2019 och 3/2019.