Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING 6/2017

BEAKTANDE AV ARBETSTAGARENS ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT, LÖNTAGARES DAGPENNINGSPREMIE OCH LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE I SÅDANA ERSÄTTNINGAR FÖR INKOMSTFÖRLUST SOM BETALAS MED STÖD AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSLAGEN ÅR 2018

Arbetstagarpremierna består av tre avgifter för sådan arbetsinkomst som fås på basis av arbets- eller tjänsteförhållande.

Den arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) är enligt 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning (764/2017) 6,35 % för arbetstagare under 53 år och 7,85 % för arbetstagare som fyllt 53 år. På grund av faktorer som är grundade på uppskattningar och anknyter allmänt till ersättningar för inkomstförlust anser nämnden att det är befogat att göra ett lika stort avdrag på 6,35 % i alla åldersklasser.

Enligt 2 § i statsrådets förordning (762/2017) är sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare 1,53 % av löneinkomsten om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 020 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

Enligt lagen om ändring av 18?§ i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (928/2017) är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie1,90 % av lönen.

Sammanlagt uppgår arbetstagarpremierna som lägst till 9,78 % av lönen fr.o.m. 1.1.2018. Nämnden anser att oberoende av beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten det är befogat att fr.o.m.1.1.2018 dra av 8,25 % före skatt från ersättning för inkomstförlust som betalas ut på grund av övergående arbetsoförmåga.

I enlighet med tillämpningsanvisning 7/2005 skall från ersättningen för övergående inkomstförlust avdras arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier till deras respektive belopp i sådana fall där ersättningen grundar sig på arbetsgivarens anmälan eller någon annan utredning om den skadelidandes faktiska löneinkomst. Avdraget i fråga görs i regel inte efter den månad under vilken 24 månader har förflutit sedan arbetsoförmågan började.

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier avdras inte från en ersättning som betalas på basis av arbetslöshetsförmån.