Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTASOVELTAMISOHJE 3/2003

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax.010 286 8288 30.4.2003 1 (2)

e-mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

_________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA OLEVAN POTILAAN HOITOMAKSU

1.4.2003 ALKAEN

Liikennevakuutuksesta korvataan pysyvästi laitoshoidossa olevalle potilaalle asiakaskohtainen hoitomaksu, josta yleensä vähennetään säästyneitä elinkustannuksia vastaava osuus.

Asiakaskohtainen hoitomaksu määräytyy 1.4.2003 voimaan tulleen lain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 221/2003) 7 c §, 10 §, 10 b § 10 c §:issä säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

Säästyneet elinkustannukset arvioidaan enintään ennakonpidätyksessä sovellettavien luontoisetujen verotusarvon suuruiseksi.

Luontoisetujen verotusarvoa ei kuitenkaan vähennetä, mikäli asiakasmaksuasetuksen (Asetus sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992) mukainen asiakkaalle määrätty hoitomaksu on sama tai pienempi kuin asiakasmaksuasetuksen mukainen enimmäishoitopäivämaksu (12 § 1168/2001) tai jos luontoisetujen verotusarvon vähentäminen johtaa siihen, että enimmäishoitopäivämaksua vastaava korvaus alittuu.

Esimerkit

1.

A:n tulot 2000 €/kk

asiakaskoht. hoitom. 80%

hoitomaksu 1600 €/kk

luont.edun verotusarvo (v. 2003) 330 €/kk

Yhtiö korvaa 1270 €/kk

2.

A:n tulot 1000 €/kk

asiakaskoht.hoitom. 80%

hoitomaksu 800 €/kk

Tässä tapauksessa hoitomaksusta voidaan säästyneinä elinkustannuksina vähentää vain 20 €, koska vuonna 2003 asetuksen mukainen enimmäishoitopäivämaksu on 26 €/pv eli 780 €/kk.

Yhtiö korvaa 780 €/kk

3.

A:n tulot 500 €/kk

asiakaskoht. hoitom. 80%

hoitomaksu 400 €/kk

Yhtiö korvaa 400 €/kk

Hoitomaksu korvataan tässä tapauksessa kokonaan, koska A:n asiakaskohtainen hoitomaksu alittaa asetuksen mukaisen enimmäishoitomaksun.

Tämä soveltamisohje korvaa liikennevahinkolautakunnan kiertokirjeen 7/2000.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.