Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

SOVELTAMISOHJE 4/2020

TYÖNTEKIJÄIN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN, PALKANSAAJAN PÄIVÄRAHAMAKSUN JA PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUN HUOMIOON OTTAMINEN LIIKENNEVAKUUTUSLAIN PERUSTEELLA MAKSETTAVISSA ANSIONMENETYSKORVAUKSISSA VUONNA 2021

Työtekijämaksut koostuvat kolmesta henkilön työ- tai virkasuhteessa saaman työtulon perusteella perittävästä maksusta.

Työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:ssä tarkoitettu työntekijän työeläkemaksu on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (808/2020) 1 §:n mukaan alle 53-vuotiaalla työntekijällä 7,15 % ja 53 vuotta täyttäneellä työntekijällä 8,65 %. Ansionmenetyksenkorvauksiin yleisesti liittyvien arvionvaraisten tekijöiden vuoksi liikennevahinkolautakunta katsoo, että vähennyksen huomioon ottaminen kaikissa ikäluokissa yhtä suurena eli 7,15 %:n suuruisena on perusteltua.

Valtioneuvoston asetuksen (819/2020) 2 §:n mukainen työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,36 % palkasta, jos vuotuinen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa. Jos vuotuinen palkka- ja työtulon yhteismäärä jää pienemmäksi kuin 14 766 euroa, päivärahamaksua ei vähennetä palkasta.

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevan lain (914/2020) 18 §:n mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 % palkasta.

Työntekijämaksujen yhteismäärä on 1.1.2021 alkaen alimmillaan 8,55 % palkasta. Lautakunta pitää perusteltuna tämän määrän vähentämistä ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella maksettavasta ansionmenetyksen korvauksesta ennen veroja 1.1.2021 alkaen riippumatta vuotuisen työtulon määrästä.

Soveltamisohjeen 7/2005 mukaisesti ohimenevän ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu näiden maksujen kulloisenkin määrän suuruisina niissä tapauksissa, joissa korvaus perustuu työnantajan ilmoitukseen tai muuhun selvitykseen vahinkoa kärsineen todellisesta palkkatulosta. Kyseistä vähennystä ei pääsääntöisesti tehdä sen kuukauden jälkeen, jona työkyvyttömyyden alkamisesta on tullut kuluneeksi 24 kuukautta.

Työttömyysetuuden perusteella suoritettavasta korvauksesta ei vähennetä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua.