Soveltamisohjeet

Ersättning för inkomstminskning Plenum Dnr 02/1138

Försäkringsanstalten hade 8.10.2002 givit den skadelidande ett beslut, enligt vilket den betalar ersättning för inkomstminskning t.o.m. 30.9.2001, men inte längre därefter. Försäkringsanstalten har i sitt beslut ansett sig ha tillräckligt stödjat sysselsättandet av den skadelidande t.o.m. 30.9.2001.

Den skadelidande har med sitt brev 15.10.2002 begärt, att försäkringsbolagets 8.10.2002 givna beslut befordras till trafikskadenämndens avgörande. Medelst detta beslut har försäkringsanstalten förkastat betalning av ersättning för inkomstminskning för tiden efter 30.9.2001. Den skadelidande har ansett, att ersättning för inkomstminskning bör betalas åt honom även efter nämnda tidpunkt utgående från skillnaden mellan inkomsterna av det gamla och det nya yrket.

Försäkringsanstalten har ersatt den skadelidandes 3,5 år långa byggnadsteknikerutbildning för arbetslednings-, övervaknings- och planeringsuppgifter, emedan han inte kunnat återgå till sitt tidigare arbete som målare på grund av i trafikolyckan ådragna kroppsskador. Studierna slutfördes i december 1999, varefter den skadelidande har varit arbetslös arbessökande. Efter slutförd utbildning har försäkringsanstalten betalat åt den skadelidande ersättning i sex månaders tid för inkomstbortfall enligt 100 %:s ersättningsgrad som sysselsättningsstödjande åtgärd och därefter ersättning för inkomstminskning 1.7.2000-30.9.2001 baserande på skillnaden mellan en målares och byggnadsteknikers löner. Med avseende på sina i trafikolyckan ådragna kroppsskador är den skadelidande arbetsförmögen beträffande byggnadsteknikeryrket.

Betalning av ersättning för inkomstminskning är inte beronde av om den skadelidande faktiskt har blivit sysselsatt med arbetsuppgifter enligt sitt nya yrke eller inte, utan ersättning från trafikförsäkringen bör betalas, ifall av jämförelsen mellan förvärvsinkomsterna framgår, att inkomstminskning har uppstått. Det är inte frågan om stödjande av sysselsättning då ersättning för inkomstminskning erläggs, utan ersättningen utgör ersättningsgill skada den skadelidande åsamkats till följd av trafikskadan.

Ifall försäkringsanstalten har omskolat den skadelidande till ett yrke, i vilket han inte har placerats av orsaker, som inte beror av i trafikolyckan ådragna kroppsskador, och varav förvärvsinkomsten med beaktande av löneutvecklingen är mindre än förvärvsinkomsten enligt den skadelidandes tidigare yrke med beaktande av löneutvecklingen, bör från trafikförsäkringen betalas åt den skadelidande ersättning för inkomstminskning med anledning av skillnaden mellan dessa förvärvsinkomster.

På dessa grunder ansåg nämnden, att försäkringsanstalten bör betala åt den skadelidande ersättning för inkomstminskning föranledd av skillnaden mellan en målares och byggnadsteknikers förvärvsinkomster även för tiden efter 30.9.2001 så länge som minskning åsamkas honom med beaktande av ifrv. yrkens löneutvecklingar.