Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE3/2004

Postiosoite: PL 300, 00121 Helsinki

Käyntiosoite: Bulevardi 54 A, 00120 Helsinki

Puh. 010 286 8200, telefax. 010 286 8288

e.mail: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Liikennevakuutusyhtiöille,

Valtiokonttorille ja

Liikennevakuutuskeskukselle

Liikennevahinkolautakunnan istunto 26.3.2004

PYSYVÄN VIAN JA HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUKSEN

SUHTEUTTAMINEN VAHINKOA KÄRSINEEN ELINAIKAAN ERÄISSÄ TAPAUKSISSA

Vahingonkorvausoikeudessa noudatetaan yleisesti periaatetta siitä, että pysyvän vian ja haitan korvauksen maksaminen edellyttää vahinkotapahtumassa syntyneiden vammojen seurauksena pysyväksi jäävää toiminnallista rajoitetta, joka on tavallisesti arvioitavissa vasta silloin, kun vahingonkärsineen tila on riittävästi vakiintunut. Jos vika tai haitta parantuu tai muuttuu luonteeltaan, korvaus suoritetaan pysyväksi jäävän tilanteen perusteella.

Vakiintuneen oikeus- ja korvauskäytännön mukaan liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain säännösten perusteella suoritettava pysyvän vian ja haitan korvaus maksetaan pääsääntöisesti kertakorvauksena, joka on luonteeltaan kertakaikkinen. Sama koskee pysyvän kosmeettisen haitan korvausta. Pysyvästä viasta ja haitasta sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta maksettavaa kertakorvausta laskettaessa vahingonkärsineen ikä vaikuttaa korvauksen määrään liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisesti.

Liikennevahinkolautakunta on antanut aikaisemmin kiertokirjeet 15/1988 ja 14/1999, jotka koskevat pysyvän vian ja haitan korvauksen suorittamista jatkuvana 20. haittaluokassa. Mainittujen kiertokirjeiden sisältämän yleisohjeen mukaan pysyvän vian ja haitan korvaus voidaan maksaa kertakorvauksen sijasta jatkuvana korvauksena, kun kysymyksessä on pysyvästi tajuton vammautunut tai pysyvästi laitoshoidossa oleva vaikean aivovamman saanut vanhus. Lisäksi korvaus voidaan suorittaa jatkuvana henkilölle, joka on vaikean aivovamman seurauksena pysyvästi laitoshoidossa ja jonka sekä kommunikoinnissa että liikuntakyvyssä on pysyviä, vaikea-asteisia rajoitteita. Vuosittain maksettavana jatkuvana korvauksena suoritetaan määrä, joka on 20. haittaluokan ja vammautuneen vahinkohetkellä olevan iän mukainen pysyvän vian ja haitan normikorvaus jaettuna kiertokirjeen 15/1988 liitteenä olevassa taulukossa tarkoitetulla varauskertoimella. Osamäärä korotetaan tämän jälkeen kertoimella 1,5.

Korkein oikeus on katsonut muun muassa ennakkoratkaisuissaan KKO 1980 II 27 ja KKO 1983 II 6, että vahingoittuneen kuoltua sen jälkeen, kun vahinkotapahtumaa koskeva korvausvaatimus on esitetty, kyseistä korvausta arvioitaessa huomioon otetaan vain vahinkotapahtuman ja kuolinpäivän välinen aika. Mainittuihin ennakkoratkaisuihin ei kuitenkaan sisälly tarkempaa oikeusohjetta siitä, missä määrin pysyvästä viasta ja haitasta maksettavaa korvausta tulee alentaa vahinkoa kärsineen vahingon jälkeinen elinaika huomioon ottaen.

Pysyvän vian ja haitan korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausvaatimus on esitetty ennen kuin vahingoittunut on kuollut. Mikäli vahingoittunut on kuollut ennen kuin korvausta pysyvästä viasta ja haitasta tai pysyvästä kosmeettisesta haitasta on voitu maksaa, lautakunta katsoo, että korvaus tulee määrittää vahinkoa kärsineen elinajan perusteella edellä mainituissa kiertokirjeissä tarkoitettua laskutapaa käyttämällä seuraavasti:

- vahinkoa kärsineen elinaika liikennevahingon jälkeen määritetään lähimpään täyteen kuukauteen pyöristämällä

-pysyvän vian ja haitan tai pysyvän kosmeettisen haitan kertakorvaus määritetään liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisesti

- pyöristämätön kertakorvaus sijoitetaan kiertokirjeissä 15/1988 ja 14/1999 tarkoitettuun laskukaavaan

-saatu osamäärä jaetaan kahdellatoista (12) ja näin saatu osamäärä kerrotaan vahinkoa kärsineen elinajalla, joka on määritelty täysin kuukausin

-tulo pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon

Lautakunta katsoo, että vahinkoa kärsineen kuolinsyyllä ei ole merkitystä elinaikaan suhteutettua pysyvän vian ja haitan tai pysyvän kosmeettisen haitan korvausta määritettäessä. Korvauskäsittelyssä huomioon on otettava myös yleiset periaatteet liikennevahingon korvausten käsittelemisestä ilman erillistä vaatimusta, riidattoman korvauksen suorittamisvelvollisuutta koskevat periaatteet sekä liikennevakuutuslain 12 a §:n säännökset korvauksen viivästyessä maksettavasta korvauksen korotuksesta.

Tätä ohjetta sovelletaan tapauksiin, joissa korvaus määritetään 26.3.2004 tai sen jälkeen.

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA

LIITE Liikennevakuutuksenjatkuvien korvausten varauksia laskettaessa

käytettävät sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskentaperusteiden

mukaiset kertoimet

_______________________________________________________________________

Liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) 4 §:n mukaan liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi antaa suosituksia ja lausuntoja liikennevahinkoja koskevissa korvausasioissa sekä liikennevahinkoja koskevan yleisen tiedonsaannin edistämiseksi tiedottaa toiminnastaan. Lautakunta voi antaa yleisiä soveltamissuosituksia liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisissa korvausasioissa ja liikennevakuutuslain soveltamisen kannalta periaatteellisissa kysymyksissä.