Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 3/2003

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tel. 010 286 8200, fax 010 286 8288

e-mail:info@liikennevahinkolautakunta.fi 30.4.2003 1(2)

______________________________________________________________________________________

Till trafikförsäkringsbolagen,

Statskontoret och

Trafikförsäkringscentralen

VÅRDAVGIFT FÖR LÅNGVARIG ANSTALTSVÅRD FRÅN 1.4.2003

Trafikförsäkringen ersätter den på klientens betalningsförmåga baserade vårdavgiften för personer som permanent vårdas på anstalt, varvid vanligen en andel som motsvarar de inbesparade levnadskostnaderna avdras.

Vårdavgiften enligt klientens betalningsförmåga bestäms i enlighet med prin-ciper i 7 c §, 10 §, 10 b § och 10 c § i lagen som trätt i kraft 1.4.2003 (Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 221/2003).

Inbesparingen i levnadskostnaderna uppskattas till högst det beskattnings-värde som tillämpas för naturaförmåner vid förskottsinnehållningen.

Naturaförmånernas beskattningsvärde avdras emellertid inte, om den vård-avgift som fastställts enligt klientavgiftsförordningen (Förordning om klient-avgifter inom social- och hälsovården 912/1992) är lika stor som eller mindre än den i förordningen nämnda högsta avgiften per vårddag (12 § 1168/2001) eller om avdrag av naturaförmånernas beskattningsvärde leder till att den högsta avgiften per vårddag underskrids.

Exempel

1. A:s inkomster 2000 €/mån.

vårdavg. enl. klientens betalningsförmåga 80%

vårdavgift 1600 €/mån.

naturaförmånens beskattningsvärde (år 2003) 330 €/mån.

Bolaget ersätter 1270 €/mån.

2. A:s inkomster 1000 €/mån.

vårdavg. enl. klientens betalningsförmåga 80%

vårdavgift 800 €/mån.

I detta fall kan på grund av inbesparingen i levnadskostnaderna från vårdavgiften avdras endast 20 €, emedan år 2003 utgör den högsta avgiften per vårddag enligt förordningen 26 €/dag eller 780 €/mån.

Bolaget ersätter 780 €/mån.

3. A:s inkomster 500 €/mån.

vårdavg. enl. klientens betalningsförmåga 80%

vårdavgift 400 €/mån.

Bolaget ersätter 400 €/mån.

Vårdavgiften ersätts i detta fall i sin helhet, emedan vårdavgiften för A enligt klientens betalningsförmåga underskrider den högsta vårdavgiften enligt förordningen.

Denna tillämpningsanvisning ersätter trafikskadenämndens cirkulär 7/2000.

TRAFIKSKADENÄMMNDEN

Enligt 4 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) har trafikskadenämnden i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis, till uppgift att ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet. Nämnden kan ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.