Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 10/2003

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tel. 010 286 8200, fax 010 286 8288

e-mail:info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Trafikskadenämndens möte 11.12.2003

VÅRDBIDRAG INOM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN I SERVICEBOENDEFALL

Trafikskadenämnden har vid sitt möte 12.9.1996 (utlåtande LV/94/1231) ut-färdat anvisningar om klassificering av vårdbidrag i serviceboendefall, då vårdbidraget betalas åt den skadelidande själv.

Enligt det givna utlåtandet betalas ersättning för serviceboende till följd av tra-fikskada åt den skadelidande själv enligt klass III, med avsikt att ersätta den hjälp som den skadade behöver utanför serviceboendehuset.

Enligt trafikskadenämndens tillämpningsanvisning 1/2003 utbetalas vård-bidrag inom trafikförsäkringen för trafikolyckor, som inträffat 1.2.2003 eller senare, enligt tre klasser i stället för tidigare fyra klasser.

Det nuvarande på tre klasser baserade vårdbidraget motsvarar inte för klas-sificeringskriteriernas eller för ersättningsbeloppens del det tidigare på fyra klasser baserade vårdbidraget.

Klass II i den nya vårdbidragklassificeringen, som trätt i kraft 1.2.2003, mot-svarar närmast klass III i den tidigare vårdbidragklassificeringen. Således som ersättning för serviceboende till följd av trafikskada bör vårdbidrag enligt klass II betalas åt den skadelidande själv som ersättning för den hjälp han behöver utanför serviceboendehuset.

Denna tillämpningsanvisning tillämpas för skador som inträffat 1.2.2003 eller senare.

TRAFIKSKADENÄMMNDEN

______________________________________________________________________

Enligt 4 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) har trafikskadenämnden i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis, till uppgift att ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet. Nämnden kan ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.