Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 12/2003

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tel. 010 286 8200, fax 010 286 8288

e-mail:info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Trafikskadenämndens möte 11.12.2003

ERSÄTTANDE AV KOSTNADER FÖR LÅNEBIL

Trafikskadenämnden har utrett de genomsnittliga utgifter på nuvarande kost-nadsnivå som inbesparas för den egna bilen då lånebil används i stället för den egna bilen. På grund av utredningsarbetet utfärdar nämnden en ny till-lämpningsanvisning som följer:

Har i stället för krockskadad person- eller paketbil (nedan bil) använts hyrd bil, ersätts med beaktande av användningens art 94% av de totala kostnaderna för hyrning av bil som till modell och prisklass högst motsvarar den skadade bilen. Till de hyreskostnader som skall ersättas räknas inte tilläggspremie för avskaffande av självrisk vid eventuell skada.

Det faktum att person som använder hyrd bil eventuellt får ersättning av sin arbetsgivare, inverkar härvidlag inte på den ersättning som utbetalas. Någon annan stilleståndsersättning utbetalas inte under hyrestiden utöver nämnda kostnader för hyrd bil.

Då hyrd bil används i stället för egen bil inbesparas följande utgifter för den egna bilen:

- utgifter för däck

- utgifter för reparation och service

- avdrag för slitage, dvs. den nedsättning av bilens gängse värde,

som de körda kilometrarna ger upphov till i form av allmän för-

slitning av bilen.

Den andel som inte ersätts, dvs. 6% av hyreskostnaderna motsvarar i genom-snitt inbesparingen av bilens användningskostnader under stilleståndstiden.

Hyreskostnaderna för fordon som hyrs i stället för leasingbil ersätts, ifall inte annat med fog av leasingavtalets innehåll framgår, enligt följande:

Av hyreskostnaderna för bil, som hyrs i stället för leasingbil på basen av finan-sieringsleasing avdras 6%. Detta avdrag beror på att man härvid ansett att hyrestagaren hamnar sålunda stå för samma kostnader som vid skada på ägofodon, då man beaktar andelen av de kostnadsposter som ingår i hyran.

Hyreskostnaderna för bil som hyrs i stället för leasingbil på basen av service-

leasing ersätts i sin helhet. Detta grundar sig på det faktum att det inte under

stilleståndstiden uppstår för den under reparation varande bilens del sådan inbesparing för hyrestagaren som kan avdras.

Grund för användning av lånebil

Användningen av hyrd bil bör vara i tillräckligt hög grad motiverad och nöd-vändig.

Kostnaderna för hyrning av bil kan ersättas, om den skadelidande i sitt yrke eller arbete fortlöpande använder bil eller om det faktum att han är utan bil i övrigt förorsakar betydande ekonomisk förlust.

Dessutom kan kostnaderna för hyrning av bil ersättas, då förhållandena i öv-rigt är sådana, att den skadelidande inte skäligen kan anses komma till rätta utan person- eller paketbil. Det gäller speciellt:

- då den tid som åtgår till arbetsresor med användande av

allmänna trafikmedel blir oskäligt lång eller resor med

allmänna trafikmedel av andra orsaker ställer sig ytterst

besvärligt,

- då bil är nödvändig för transport av arbetsredskap och

arbetstillbehör, eller

- då den skadelidandes personliga omständigheter förut-

sätter användning av bil.

Blankett för utredning över användningsbehovet av bil

Utredning över användningsbehovet av lånebil lämnas fortfarande på den blankett för utredning över användningsbehovet av bil som fastställts i trafik-skadenämndens cirkulär 14/1990.

Tillämpning

Dessa ersättningsanvisningar tillämpas på hyrning av bil som börjat 1.1.2004

eller senare.

TRAFIKSKADENÄMMNDEN

______________________________________________________________________

Enligt 4 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) har trafikskadenämnden i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis, till uppgift att ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet. Nämnden kan ge allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.