Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2004

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tfn 010 286 8200, telefax 010 286 8288

e-post:info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Trafikskadenämndens plenum 26.3.2004

FAMILJEPENSION FÖR BARN I SKILSMÄSSOFALL

I syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis när familjepension för barn bestäms i sådana fall där föräldrarna är frånskilda utfärdar Trafikskadenämnden en tillämpningsanvisning i form av exempel som omspänner de allmännaste fallen.

5 kap. 4 § i skadeståndslagen (31.5.1974/412)

Blir den som har rätt till underhåll eller underhållsbidrag utan nödig försörjning på grund av att den underhållsskyldige dödats, skall honom med beaktande av den skadeståndsskyldiges tillgångar och omständigheter i skadestånd tilldömas vad för honom erfordras till dess han självkanförsörja sig.

Till barnkani skilsmässofall betalas familjepension efter en förälder till ett belopp som motsvarar underhållsbidrag, enligt de normala anvisningarna om familjepension eller enligt formeln för föräldralösa. Sättet för betalning av familjepension är beroende av om det är fråga om barn i äktenskapet eller i samboförhållande samt vilkendera föräldern som haft vårdnaden om barnet vid den tidpunkt då förmånslåtaren avled och vad barnet de factokananses ha gått miste om med anledning av förälderns död. De faktiska omständigheterna skall alltid utredas från fall till fall.

EXEMPEL

1.Förmånslåtaren har betalt underhållsbidrag till barnet. Förmånslåtaren avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då till barnet en familjepension som är lika stor som underhållsbidraget. Pensionen betalas till 18 års ålder eller, på grund av barnets studier, högst till 21 års ålder.

2.Förmånslåtaren har underlåtit att betala underhållsbidrag till barnet och kommunen betalar underhållsstöd till barnet med stöd av lagen om underhållstrygghet. Förmånslåtaren avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då till barnet en familjepension som är lika stor som underhållsstödet. Efter det att barnet fyllt 18 år betalas familjepension inte längre från trafikförsäkringen. Familjepensionkani allmänhet betalas till ett belopp som motsvarar underhållsstöd när kommunen kontinuerligt har betalt underhållsstöd i minst ett år före trafikskadan, eller när det i övrigt är uppenbart att kommunen fortlöpande skulle ha betalt underhållsstöd utan trafikskadan.

3.Vid skilsmässan får fadern vårdnaden om det ena barnet,medan modern får vårdnaden om det andra. Avtal om underhållsbidrag har inte ingåtts och inte heller har underhållsbidrag dömts ut. Vardera föräldern svarar självständigt för det barn som föräldern har vårdnaden om. Den ena föräldern avlider i en trafikskada. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa* till det barn som den förälder som avlidit i trafikskadan haft vårdnaden om. Till det barn som den efterlevande föräldern har vårdnaden om betalas inte familjepension från trafikförsäkringen.

4.Efter föräldrarnas skilsmässa bor barnet växelvis hos båda föräldrarna och avtal om underhållsbidrag har inte ingåtts, inte heller har underhållsbidrag dömts ut. Den ena föräldern avlider i en trafikskada och barnet bosätter sig stadigvarande hos den efterlevande föräldern. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa* så, att som grund för familjepension beaktas 50 % av den i trafikskadan avlidna förälderns årsarbetsförtjänst, alltså hälften av årsarbetsförtjänsten.

Årsarbetsförtjänsten 30 000 euro, familjepensionen räknas ut på basis av 15 000 euro. Familjepensionen för ett barn 50 % X 15 000 euro, dvs. 7 500 euro om året. På motsvarande sätt är familjepensionen för två barn 60 % X 15 000 euro, dvs. 4 500 euro för vardera om året.

5.Vid skilsmässan får föräldern A vårdnaden om barnet. Föräldern B betalar underhållsbidrag till barnet efter skilsmässan. Föräldern A avlider i en trafikskada. Barnet flyttar till föräldern B. Försäkringsanstalten betalar då familjepension enligt formeln för föräldralösa*.

TRAFIKSKADENÄMNDEN

* Formlerna för familjepension: se trafikskadenämndens normer och

instruktioner/familjepension/fortlöpande ersättning på grund av dödsfall/

punkt 3. beräkning av ersättningen ellerwww.liikennevahinkolautakunta.fi/

______________________________________________________________________

Enligt 4 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) har trafikskadenämnden till uppgift att, i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis, ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet. Nämndenkange allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.