Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 3/2004

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tfn 010 286 8200, telefax 010 286 8288

e-post: info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Trafikskadenämndens plenum 26.3.2004

STÄLLANDE AV ERSÄTTNINGEN FÖR BESTÅENDE LYTE OCH MEN SAMT BESTÅENDE KOSMETISKT MEN I PROPORTION TILL DEN SKADELIDANDES LIVSLÄNGD I VISSA FALL

I skadeståndsrätten följs allmänt principen att betalningen av ersättning för bestående lyte och men förutsätter att det till följd av skador som uppkommit i ett skadefall uppträder en funktionell begränsning som blir bestående, och som vanligtviskanbedömas först när den skadelidandes tillstånd har stabiliserats tillräckligt.Omlytet eller menet läks eller förändras till sin karaktär, betalas ersättningen utifrån den situation som blir bestående.

Enligt vedertagen rätts- och ersättningspraxis betalas sådan ersättning för bestående lyte och men som stöder sig på bestämmelserna i trafikförsäkringslagen och skadeståndslagen i regel som en engångsersättning, i ett för allt. Detsamma gäller ersättningen för bestående kosmetiskt men. Vid uträkning av engångsersättningen för bestående lyte och men samt bestående kosmetiskt men inverkar den skadelidandes ålder på ersättningsbeloppet i enlighet med trafikskadenämndens normer och instruktioner.

Trafikskadenämnden har tidigare utfärdat cirkulären 15/1988 och 14/1999, vilka gäller fortlöpande ersättning för bestående lyte och men enligt invaliditetsklass 20. Enligt den allmänna instruktion som ingår i cirkulärenkanersättning för bestående lyte och men i stället för som engångsersättning betalas som en fortlöpande ersättning, när det är fråga om en skadad person som är bestående medvetslös eller en svårt hjärnskadad åldring som varaktigt vårdas på anstalt. Dessutomkanfortlöpande ersättning betalas till en person som på grund av en svår hjärnskada varaktigt vårdas på anstalt och vars kommunikations- och rörelseförmåga har begränsats höggradigt och bestående. Som årlig fortlöpande ersättning betalas ett belopp som utgör normersättningen för bestående lyte och men enligt invaliditetsklass 20 och den skadades ålder vid tidpunkten för skadan, dividerad med den reserveringskoefficient som avses i tabellen i bilagan till cirkulär 15/1988. Kvoten höjs efter detta med koefficienten 1,5.

Högsta domstolen har bland annat i sina prejudikat KKO 1980 II 27 och KKO 1983 II 6 ansett att när den skadade dött efter det att ersättningsanspråken beträffande skadefallet har ställts skall vid prövningen av ersättningen i fråga beaktas endast tiden mellan skadefallet och dödsdagen. I de nämnda prejudikaten ingår emellertid inga mera detaljerade rättsnormer beträffande i vilken utsträckning ersättningen för bestående lyte och men bör sänkas med beaktande av den skadades livslängd efter skadan.

Betalningen av ersättning för bestående lyte och men förutsätter att ersättningsanspråken har ställts innan den skadade avlidit. Omden skadade har avlidit innan ersättningen för bestående lyte och men eller bestående kosmetiskt men har kunnat betalas, anser nämnden att ersättningen bör fastställas utifrån den skadelidandes livslängd med användning av det uträkningssätt som anges i de ovan nämnda cirkulären som följer:

- den skadelidandes livslängd efter trafikskadan fastställs till närmaste antal fulla månader genom avrundning

- engångsersättningen för bestående lyte och men eller bestående kosmetiskt men fastställs i enlighet med trafikskadenämndens normer och instruktioner

- den icke avrundade engångsersättningen placeras in i den formel som avses i cirkulären 15/1988 och 14/1999

- den erhållna kvoten divideras med tolv (12) och den på så sätt erhållna kvoten multipliceras med den skadelidandes livslängd, som har fastställts som ett antal fulla månader

- produkten avrundas till närmaste tiotal euro

Nämnden anser att den skadelidandes dödsorsak saknar betydelse vid fastställandet av ersättningen för bestående lyte och men eller bestående kosmetiskt men, då denna ställs i proportion till livslängden. Vid handläggning av ersättningen skall beaktas också de allmänna principer som gäller handläggningen av ersättningar för trafikskada utan särskilt yrkande, principerna för skyldigheten att betala oomtvistad ersättning samt bestämmelserna i 12 a § i trafikförsäkringslagen, vilka gäller höjning av ersättningen i det fall att ersättningen fördröjs.

Denna instruktion tillämpas på fall där ersättningen fastställs 26.3.2004 eller senare.

TRAFIKSKADENÄMNDEN

BILAGA Koefficienter som skall användas vid beräkningen av reserveringarna för fortlöpande ersättningar från trafikförsäkringen.Ingår i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsgrunderna.