Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 4/2004

Postadress: PB 300, 00121 Helsingfors

Besöksadress: Bulevarden 54 A, 00120 Helsingfors

Tfn 010 286 8200, telefax 010 286 8288

e-post:info@liikennevahinkolautakunta.fi

______________________________________________________________________________________

Trafikskadenämndens plenum 26.3.2004

I 5 § 4 PUNKTEN I TRAFIKFÖRSÄKRINGSLAGEN AVSEDD EGENDOM SOM TILLHÖR FORDONSÄGAREN ELLER FORDONSFÖRAREN OCH VISSA FÖRETAGSFORMER

Enligt 5 § 4 punkten (361/1993) i trafikförsäkringslagen ersätts en skada inte från motorfordonets trafikförsäkring om den har drabbat egendom som funnits i motorfordonet eller fordonsägarens eller fordonsförarens övriga egendom; från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som passagerare haft på sig eller med sig.

Det är fråga om en begränsande norm som skall tillämpas och tolkas snävt. Med anledning av principiella frågor som har uppkommit i samband med tillämpningen av det ovan nämnda lagrummet har nämnden ansett att det finns behov av att ge följande tillämpningsanvisning i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis:

1) Aktiebolag

Till sin rättsliga karaktär är aktiebolag självständiga juridiska personer. Detta innebär att varje aktiebolag har självständig rättskapacitet och rättshandlingsförmåga i sin egenskap av en juridisk person som är avskild från delägarna.

Om egendom som tillhör ett aktiebolag skadas i en trafikskada under sådana omständigheter att ägaren eller föraren av det motorfordon som vållat trafikskadan äger aktierna i aktiebolaget i fråga helt eller delvis, kan det inte anses att den till aktiebolaget hörande egendom som skadats i trafikskadan utgör fordonsägarens eller fordonsförarens egendom på det sätt som avses i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen. Härvid skall den skada som drabbat aktiebolagets egendom ersättas från trafikförsäkringen.

Situationen är densamma, om ett motorfordon som ägs av ett aktiebolag skadar egendom tillhörande en fysisk person som helt eller delvis äger samma aktiebolag och fordonsföraren är någon annan än den ovan nämnda fysiska personen.

Exempel:

En kranbil som Ab A Oy äger skadar en industrihall som ägs av B och C. B och C äger lika stora andelar var av alla aktier i Ab A Oy. Trafikskadankaninte anses ha drabbat fordonsägarens (Ab A Oy:s) övriga egendom på det sätt som avses i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen, och därför skall den skada som drabbat industrihallen ersättas från kranbilens trafikförsäkring.

2) Personbolag (öppna bolag och kommanditbolag)

Till skillnad från vad som är fallet i aktiebolag är uttaget av medelurbolaget inte begränsat i personbolag, och inga krav på ett minimikapital ställs på personbolagen. De ansvariga bolagsmännen i personbolag ansvarar fullt ut för bolagets åtaganden såsom för egen skuld. Trots detta är också personbolagen (öppna bolag och kommanditbolag) självständiga juridiska personer till sin rättsliga karaktär.

Om egendom som tillhör ett personbolag skadas i en trafikskada och ägaren eller föraren av det motorfordon som vållat trafikskadan äger personbolaget (dvs. är ansvarig bolagsman i personbolaget) helt eller delvis, kan inte heller den till personbolaget hörande egendom som skadats i trafikskadan, trots de omständigheter som nämns ovan, anses utgöra fordonsägarens eller fordonsförarens egendom på det sätt som avses i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen. Den skada som drabbat personbolagets egendom skall härvid ersättas från trafikförsäkringen.

Situationen är densamma, om ett motorfordon som ägs av ett personbolag skadar egendom tillhörande en fysisk person som helt eller delvis äger samma personbolag och fordonsföraren är någon annan än den ovan nämnda fysiska personen.

Exempel:

En lastbil som framförs av A.A. skadar en byggnad som Kb A.A. Ky äger. A.A är en av bolagsmännen i Kb A.A. Ky.Ingen närmare utredning om ägararrangemangen i Kb A.A. Ky har lämnats in. Trafikskadankaninte anses ha drabbat fordonsägaren A.A:s övriga egendom på det sätt som avses i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen, och därför skall den skada som drabbat byggnaden ersättas från lastbilens trafikförsäkring.

3) Enskilda näringsidkare (t.ex. s.k. firmor och beskattningssammanslutningar)

När näringsverksamhet bedrivs som enskild näringsidkare, alltså utan någon särskild samfundsform, är företagarens egen egendom jämförbar med den egendom som hänför sig till företagarens näringsverksamhet. När en enskild näringsidkare är ägare eller förare av ett motorfordon som vållat en trafikskada och egendom som hänför sig till näringsidkarens näringsverksamhet skadas, skall skadan därför anses drabba fordonsägarens eller fordonsförarens egendom på det sätt som avses i 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen, varvid skadan inte skall ersättas från trafikförsäkringen.

TRAFIKSKADENÄMNDEN

_______________________________________________________________________

Enligt 4 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) har trafikskadenämnden till uppgift att, i syfte att främja enhetligheten i ersättningspraxis, ge rekommendationer och utlåtanden i ärenden om ersättande av trafikskada och, i syfte att främja tillgång till allmän information om trafikskador, att informera om sin verksamhet. Nämndenkange allmänna tillämpningsrekommendationer i ärenden om ersättning enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och i principiella frågor om tillämpningen av trafikförsäkringslagen.