Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 11/2004

Trafikskadenämndens plenum 16.12.2004

FASTSTÄLLANDE AV INVALID- OCH FAMILJEPENSION I VISSA SITUATIONER

Arbetspensionsreformen träder i kraft 1.1.2005. Det blir möjligt att gå i pension vid 63-68 års ålder, vilket betyder att ingen allmän ålder för ålderspension längre finns. I samband med reformen ändras också indexbestämmelserna. Med anledning av de ovan nämnda lagändringarna finns det behov av att ge nya instruktioner i syfte att främja ett enhetligt ersättningsförfarande. Instruktionen gäller åldern för ålderspension i fråga om invalid- och familjepension, pensionsbeloppet och det index som skall användas i kalkylen över årlig arbetsförtjänst.

Det har varit vedertaget att i ersättningspraxis för trafikskador anse att åldern för ålderspension är 65 år, om ingen annan pensionsålder har visats. Denna praxis baserar sig på instruktioner som trafikskadenämnden har gett.

Enligt uppgifter som Pensionsskyddscentralen (PSC) har offentliggjort var den förväntade pensioneringsåldern år 2002 58,8 år för samtliga löntagare. Enligt 5 kap. 2 b § 4 punkten i skadeståndslagen, vilken punkt träder i kraft vid ingången av 2006, inleds ålderspensionen vid 65 års ålder för en person som inte hade fyllt 18 år när han eller hon blivit arbetsoförmögen.

Med beaktande av den ovan nämnda statistikuppgift som PSC offentliggjort, den i 5 kap. i skadeståndslagen inskrivna rättsnormen beträffande personer som inte fyllt 18 år när de skadats samt vedertagen tidigare ersättningspraxis anser nämnden att det är motiverat att i skadefall som behandlas efter 1.1.2005 i regel betrakta 65 år som ålder för ålderspension i fråga om både invalid- och familjepension, om det inte i det berörda fallet har visats någon grundad anledning att tillämpa en annan ålder för ålderspension.

Pensionsbeloppet anses i de fall som följer huvudregeln utgöra 60 % av personens årliga arbetsförtjänst.

Åldern för ålderspension kan undantagsvis anses vara en annan än 65 år, om en person som skadats eller avlidit arbetade efter fyllda 65 år eller om arrangemang avseende detta hade vidtagits. Åldern för ålderspension anses då vara 68 år, ifall ingen utredning om någon annan ålder för ålderspension finns. En avvikande pensionsålder kan tillämpas också om den skadade arbetade inom ett sådant yrke där åldern för ålderspension avviker från huvudregeln.

I sådana fall där pensionstagarens eller förmånslåtarens pensionsålder avviker från huvudregeln skall också pensionsbeloppet utredas individuellt.

De ovan nämnda principerna tillämpas också i fall som gäller familjepension på både förmånslåtaren och den efterlevande maken.

När den årliga arbetsförtjänsten fastställs skall förtjänsterna för de olika åren omräknas till skadeårets nivå med hjälp av det så kallade hälftenindex som avses i 1 § i lagen omtemporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (1351/2004). Enligt hälftenindexet är avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning924/2004 är indextalet 2191 år 2005.

Efter att den skadelidande uppnått åldern för ålderspension eller förmånslåtaren skulle ha uppnått den presumtiva åldern för ålderspension, korrigeras invalid- och familjepensionens nivå med ett index som anges i det ovan nämnda lagrummet och enligt vilketavvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,2 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,8. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 923/2004 är indextalet 2047 år 2005.

Instruktionen tillämpas vid fastställande av invalid- och familjepension 1.1.2005 och därefter, oberoende av när trafikskadan har inträffat.

TRAFIKSKADENÄMNDEN