Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 12/2004

Trafikskadenämndens plenum 16.12.2004

FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING FÖR BESTÅENDE LYTE OCH MEN I VISSA SITUATIONER

I samband med arbetspensionsreformen ändras också indexbestämmelserna för ersättningar som avses i trafikförsäkringslagen. Därför anser trafikskadenämnden att det finns behov av att i syfte att främja ett enhetligt ersättningsförfarande ge följande nya instruktion om fastställande av ersättningarna för bestående lyte och men för de fem högsta invaliditetsklassernas del.

I sådana situationer där ett bestående lyte och men tidigare har fastställts till att motsvara minst invaliditetsklass 16 och den funktionella olägenhet som skadan föranlett kan konstateras ha förvärrats på så sätt att ersättning enligt en högre invaliditetsklass därför bör fastställas, skall den ersättning som betalats tidigare höjas till nivån för utbetalningstidpunkten av den ersättning som motsvarar förvärrningen. Detta sker med hjälp av det så kallade hälftenindex som avses i 1 § i lagen omtemporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (1351/2004). Enligt hälftenindexet är avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning924/2004 är indextalet 2191 år 2005.

Instruktionen tillämpas 1.1.2005 och därefter vid fastställande av ersättningen för bestående lyte och men till följd av förvärrning av ovan nämnt slag.

TRAFIKSKADENÄMNDEN