Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 13/2004

Trafikskadenämndens plenum 16.12.2004

BEHANDLING AV VISSA FÖRSKOTT VID BETALNING AV SLUTLIG ERSÄTTNING

I samband med arbetspensionsreformen ändras också indexbestämmelserna för ersättningar som avses i trafikförsäkringslagen. Därför anser trafikskadenämnden att det finns behov av att i syfte att främja ett enhetligt ersättningsförfarande ge följande nya instruktion om höjning av förskottsersättningarna för bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men vid uträkning av den slutliga ersättningen.

När den ovan nämnda slutliga ersättningen räknas ut skall sådana förskott som eventuellt har betalats ut under tidigare år dras av från den slutliga ersättningen, höjda till nivån för det år då den slutliga ersättningen betalas med hjälp av det så kallade hälftenindex som avses i 1 § i lagen omtemporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (1351/2004). Enligt hälftenindexet är avvägningskoefficienten för förändringen i lönenivån 0,5 och avvägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5. Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning924/2004 är indextalet 2191 år 2005.

Instruktionen tillämpas 1.1.2005 och därefter vid fastställande av den slutliga ersättningen för bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men.

TRAFIKSKADENÄMNDEN