Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2005

Trafikskadenämndens plenum 3.6.2005

FASTSTÄLLANDE AV FAMILJEPENSION FÖR DEN EFTERLEVANDE MAKEN I VISSA FALL

Trafikskadenämnden har i sin utlåtandepraxis inte godtagit den efterlevande makens frivilliga deltidspension eller förtida ålderspension som en sådan förändring i förhållandena på basis av vilken den familjepension som utbetalas till den efterlevande maken bör ändras.

Om den efterlevande maken efter en trafikskada börjar lyfta deltidspension eller förtida ålderspension innan den egentliga pensionsåldern har uppnåtts, bör den familjepension som betalas från trafikförsäkringen fastställas så, att man som grund för uträkningen av familjepensionen använder de förvärvsinkomster som den efterlevande maken skulle ha haft om inget pensionsarrangemang hade vidtagits. Ifall det ovan nämnda pensionsarrangemanget har vidtagits redan före trafikskadan, skall familjepensionen dock fastställas med beaktande av den faktiska pensionsinkomst som den efterlevande maken har enligt arrangemanget.

Om en person har vidtagit ett ovan beskrivet pensionsarrangemang, blir den arbetspension som han eller hon får mindre än den annars skulle ha varit. Då en efterlevande make som har genomfört ett sådant pensionsarrangemang uppnår den egentliga pensionsåldern, skall försäkringsanstalten utreda hur stor arbetspensionen skulle ha varit i det fall att personen hade fortsatt att arbeta på heltid fram till sin egentliga pensionsålder. Den familjepension som skall betalas från och med uppnåendet av pensionsåldern fastställs på basis av dessa uppgifter.

I en begäran som gäller utlåtande om familjepension skall anges ifall det är fråga om pension som fastställts på det sätt som avses i denna tillämpningsanvisning eller ordinär ålderspension i enlighet med den efterlevande makens pensionssystem.

För den egentliga pensionsålderns del hänvisar nämnden till sin tillämpningsanvisning 11/2004, enligt vilken det i ersättningspraxis för trafikskador har varit vedertaget att anse att åldern för ålderspension är 65 år, om ingen annan pensionsålder har visats.

TRAFIKSKADENÄMNDEN