Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2005

Trafikskadenämndens plenum 3.6.2005

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSARBETSFÖRTJÄNSTEN

Inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga som förorsakats av en vid en trafikskada uppkommen skada skall kompenseras enligt principen om full ersättning för det faktiska bortfallet. Därför skall den skada som skall ersättas bestämmas på basis av utredningar som görs från fall till fall.

Inkomstbortfallet fastställs i första hand utgående från löneuppgifter som arbetsgivaren gett. Så går man till väga i synnerhet när den skadelidande har en ordinarie anställning och löneuppgifterna ger vid handen att inkomstnivån är stabiliserad.

Man använder det av beskattningsuppgifterna framgående flerårsmedeltalet för inkomsterna (vanligtvis är åren 3-5 stycken, men vid behov används en längre tid) bara om uppgifterna om den skadelidandes årsinkomster inte ger vid handen att inkomstnivån har stabiliserats eller om den skadelidande inte haft en ordinarie anställning vid tidpunkten för skadan. Avsikten med att använda genomsnittsinkomsten är att inkomstbortfallet inte skall kompenseras med avvikelse från den sannolika inkomstnivån för att exceptionella år har förekommit.

Beskattningsuppgifterna behövs dock alltid för klarläggande av eventuella inkomstvariationer. Enligt nämndens uppfattning är det med avseende på eventuella framtida behov ändamålsenligt att inhämta och spara beskattningsuppgifter omfattande de 3-5 år som föregått trafikskadan i sådana fall där det kan bedömas att den skadelidandes arbetsförmåga har äventyrats av skador som han eller hon ådragit sig vid trafikskadan. Det är skäl att spara uppgifterna i fråga även om den skadelidande återgår till arbetet efter trafikskadan. Om den skadelidande senare blir arbetsoförmögen på grund av de skador han eller hon ådragit sig vid trafikskadan, är det inte längre möjligt att få tillgång till beskattningsuppgifterna i fråga. I en sådan situation blir det i brist på utredningar nödvändigt att uppskatta inkomstbortfallets storlek.

För fastställande av fortlöpande ersättning för inkomstbortfall räknas årsarbetsförtjänsten alltid ut. En kalkyl över fastställandet av årsarbetsförtjänsten skall fogas till den framställning som riktas till trafikskadenämnden. Kalkylen skall innehålla grunder och belopp samt en kort verbal motivering. Av motiveringen till kalkylen skall t.ex. framgå varför man som grund har använt flerårsmedeltalet för de beskattade inkomsterna.

Till instruktionen har fogats två exempelkalkyler jämte de motiveringar som behövs i exempelfallen i fråga.

Denna instruktion skall tillämpas i fråga om ärenden som behandlas efter att instruktionen publicerats.

Exempel 1:

I januari 2004 skadas A, som då är 33 år, vid en trafikskada. A har fr.o.m. 1996 varit i en och samma arbetsgivares tjänst och härvid skött en och samma arbetsuppgift. Sitt senaste erfarenhetstillägg har A fått 1999, efter att ha arbetat i fyra år. A:s inkomstutveckling har följt kollektivavtalet för branschen.

A:s arbetsinkomster, uttryckta i euro, under åren närmast före trafikskadan är följande, då de med hjälp av det index som skall tillämpas har ställts i proportion till nivån för skadeåret 2004:

ÅR

INKOMST

1999

17 110

2000

17 382

2001

17 773

2002

18 125

2003

18 544

Utgående från uppgifterna om A:s förvärvsinkomster har A:s inkomstnivå utvecklats jämnt i enlighet med den allmänna inkomstnivån inom branschen i fråga. Således är det befogat att fastställa årsarbetsförtjänsten enligt inkomsten för år 2003, det år som föregick skadeåret 2004. Den årsarbetsförtjänst som skall användas som grund för ersättningen uppgår alltså till 18 544 euro, vilket efter avrundning till närmaste hela tiotal euro gör 18 540 euro i skadeårets nivå. Alternativt kan man i detta fall också fastställa årsarbetsförtjänsten på basis av ett löneintyg som arbetsgivaren gett och som gäller skadeåret, om det tillsammans med uppgifterna om de föregående årens inkomster ger vid handen att inkomstnivån är stabiliserad.

Exempel 2:

I mars 2004 skadas B, som då är 48 år, vid en trafikskada. B har arbetat som timmerman i över 25 år. B:s arbetshistoria uppvisar diverse avbrott. Utgående från beskattningsuppgifterna har B före trafikskadan haft förvärvsinkomster samt fått arbetsmarknadsstöd och inkomstrelaterad dagpenning. Vid tidpunkten för skadan hade B en anställning som hade börjat i oktober 2003 Det var meningen att anställningen skulle fortgå till utgången av maj 2004.

B:s inkomster, uttryckta i euro, under åren närmast före trafikskadan är följande, då de med hjälp av det index som skall tillämpas har ställts i proportion till nivån för skadeåret 2004:

ÅR

INKOMST

INKOMSTSLAG

1999

26 634

lön

2000

20 792

lön/inkomstrelaterad dagpenning

2001

16 310

inkomstrelaterad dagpenning/arbetsmarknadsstöd

2002

18 453

arbetsmarknadsstöd/lön

2003

22 065

lön/arbetsmarknadsstöd

Under åren 1999-2003 har B:s inkomster varierat mellan 16 310 euro och 26 634 euro enligt konjunkturerna inom byggbranschen och arbetssituationen på B:s hemort. På grund av de årliga inkomstvariationerna är det befogat att fastställa den årsarbetsförtjänst som skall användas som grund för ersättningen utgående från medeltalet för de fem åren före skadeåret 2004, dvs. 20 850,80 euro, vilket efter avrundning till närmaste hela tiotal euro gör 20 850 euro.

Inkomsterna för den anställning som börjat i oktober 2003 skall dock ersättas till utgången av maj 2004, dvs. den i arbetsavtalet överenskomna tiden för anställningens upphörande.

TRAFIKSKADENÄMNDEN