Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2006

Trafikskadenämndens plenum 3.2.2006

INVERKAN AV PASSAGERARENS EGET FÖRFARANDE PÅ ERSÄTTNINGARNA FÖR PERSONSKADOR

Högsta domstolen har gett ett prejudikat (HD:2005:145) i den fråga som nämns i rubriken. I beslutet handlade det om tillämpning av direktiven om trafikförsäkring i ett ärende som gällde rätten till ersättning för passagerarna i en bil som hade körts av en berusad person. Den dom som HD gett baserar sig på Europeiska gemenskapernas domstols ståndpunkt i ärendet.

Förarens berusningstillstånd med därav följande förhöjd skaderisk har inte ensamt en sådan betydelse att det på grundval av det är möjligt att begränsa rätten till ersättning för personskada från trafikförsäkringen för personer som blivit passagerare frivilligt och i medvetenhet om förarens tillstånd.

I det fall som HD-domen (HD:2005:145) gällde ingick inte faktorer på basis av vilka passagerarnas rätt till ersättning för sina personskador skulle ha kunnat begränsas.

Trafikskadenämndens tillämpningspraxis preciseras via de enskilda utlåtandeärenden som behandlas i nämnden. I sin utlåtandepraxis beaktar nämnden de principer som framgår av domen HD:2005:145 och av eventuell senare rättspraxis.

TRAFIKSKADENÄMNDEN