Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 2/2006

ANVÄNDNING AV LÖNEKOEFFICIENT OCH INDEX I VISSA SITUATIONER

Indexsystemet har ändrats 1.1.2006 (lagen om ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån 1097/2005) på så sätt att ett index som nedan kallas pensionsindex tillämpas på beloppet av sådan fortlöpande ersättning för inkomstförlust och förlust av underhåll som redan betalas ut. En fortlöpande ersättning som börjar betalas ut i framtiden skall omräknas till nivån för det år då utbetalningen inleds med en lönekoefficient eller, för tidigare års del, med det index som gällt vid respektive tidpunkt och fr.o.m. 2005 med en lönekoefficient.

Denna instruktion gäller användningen av lönekoefficient och index i fråga om sådana ersättningar för inkomstförlust som avses i 5:2 b § i skadeståndslagen eller i andra fall av ersättning för inkomstförlust där det för den skadelidande fastställs en varierande ersättning för inkomstförlust på basis av den s.k. karriärutvecklingen. Instruktionen gäller också ersättningar för förlust av underhåll.

En ersättning för inkomstförlust som följer den på erfarenhet baserade löneutvecklingen (s.k. karriärutveckling) och som har fastställts variera under olika tider skall höjas med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) tills ersättningen som är av storleken i fråga blir betald. Fortlöpande ersättningar som redan betalas ut skall justeras med det pensionsindex enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971) och i lagen om ändring av 1 § i den (1097/2005). I pensionsindexet är vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån 20 % och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 80 %.

För personer som varaktigt förlorat sin arbetsförmåga när de varit yngre än 18 år fastställs, på det sätt som anges närmare i punkt 2.4 i trafikskadenämndens tillämpningsanvisning 7/2005 om handläggning av personskador, en ersättning för inkomstförlust på basis av en individuell utredning eller, om inget annat har visats, i enlighet med 5:2 b § i skadeståndslagen.

Lönekoefficienten (enligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961)) skall tillämpas på en sådan ersättning för inkomstförlust som betalas till en skadelidande enligt 5:2 b § i skadeståndslagen fr.o.m. uppnåendet av 18, 23 respektive 35 års ålder tills ersättningen i fråga skall betalas på grundval av åldern. Efter det att den på så sätt justerade ersättningen har börjat betalas ut skall den indexjusteras på det sätt som bestäms i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971) och lagen om ändring av 1 § i den (1097/2005), dvs. med iakttagande av vad som föreskrivs i 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), sådan denna paragraf lyder i gällande ändrad form (634/2003). Omräkningen sker med hjälp av pensionsindex.

Exempel:

1. Omräkning av 2002 års inkomster till 2006 års nivå

Kalkylmässigt omräknas inkomsterna först med det s.k. halvvägsindex som varit i bruk tidigare till 2005 års nivå, varefter resultatet divideras med lönekoefficienten för år 2005 och multipliceras med 2006 års lönekoefficient.

år

inkomstnivå

halvvägsindex

lönekoefficient

2002

20 000

2054

2005

21 333,98

2191

1,028

2006

22 060,33

1,063

20 000 / 2054 X 2191 = 21 333,98

21 333,98 / 1,028 X 1,063 = 22 060,33

2. Fastställande av fortlöpande ersättning för inkomstförlust (pension) under olika tider för en person som varaktigt förlorat sin arbetsförmåga till följd av en trafikskada år 2003

Om trafikskadan inte hade inträffat skulle personen ha utexaminerats för ett yrke under skadeåret 2003 och haft årsinkomsten 20 000 euro. Sin första löneförhöjning, 1 000 euro (i skadeårets nivå) skulle personen ha fått år 2006.

Den på skadeårets nivå fastställda ersättningen för inkomstförlust betalas omräknad med det index som tillämpas under respektive år.

år

lön

halvvägsindex

pensionsindex

2003

20 000

2103

2004

20 456,49

2151

2005

20 836,90

2191

2047

2006

21 182,99

2081

Beaktande av inkomstutvecklingen.

år

löneförhöjning

halvvägsindex

lönekoefficient

2003

1 000

2103

2004

1 022,82

2151

2005

1 041,84

2191

1,028

2006

1 077,31

1,063

Beloppet av den förhöjning som grundar sig på inkomstutvecklingen har omräknats under tiden före utbetalningen till 2006 års nivå, som i exempel 1. Således är den ersättning för inkomstförlust som skall betalas till personen år 2006 ersättningen i skadeårets nivå omräknad med index till 2006 års nivå, dvs. 21 182,99 euro, ökad med den med lönekoefficienten till 2006 års nivå omräknade förhöjningen 1 077,31 euro, dvs. sammanlagt 22 260,30 euro.

3. Det fall som avses i 5:2 b § i skadeståndslagen

En person under 18 år som invalidiserats vid en trafikskada år 2006 konstateras år 2006 vara permanent oförmögen att utföra arbete och fyller år 2006 18 år.

Som ersättningsgill inkomstförlust används beloppen enligt 1 § i statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (1209/2005).

År 2006 utgör ersättningen 6 290 euro om året. År 2011 stiger den årliga ersättningen till 29 060 euro (i 2006 års nivå) och år 2023 till 34 060 euro (i 2006 års nivå).

ersättning

i 2006 års nivå

ersättning

omr. med pensionsindex

förhöjning

omr. med löne-koefficienten

ersättningar inklusive förhöjningar

2006

efter fyllda 18 år

6 290 €

Fr.o.m. 2007 till 2011 omräknad med utbetal-ningsårets pensionsindex

-

År 2006 är ersättningen 6 290 €.

Fram till år 2011 och fyllda 23 år är ersättningen det ovan nämnda beloppet omräknat med utbetal-ningsårets pensionsindex.

2011

efter fyllda 23 år

29 060 €

Poängtalet för år 2011 / poängtalet för år 2006 x

6 290 €

(=ersättning1)

Lönekoeff. för år 2011/lönekoeff. för år 2006 x (29 060 - 6 290) €

(=förhöjning 1)

(lönekoeff. för år 2006 är 1,063)

År 2011, efter fyllda 23 år, är ersättningen ersättning1 +förhöjning 1

Fram till år 2023 och fyllda 35 år är ersättningen det på ovan nämnda sätt uträknade beloppet omräknat med utbetalningsårets pensionsindex.

2023

efter fyllda 35 år

34 060 €

Poängtalet för år 2023 / poängtalet för år 2011 x ersättningen för år 2011 ökad med förhöjningen (ersättning 1 + förhöjning 1)

(=ersättning 2)

Lönekoeff. för år 2023/lönekoeff. för år 2006 x (34 060 - 29 060) €

(=förhöjning 2)

(lönekoeff. för år 2006 är 1,063)

År 2023, efter fyllda 35 år. är ersättningen ersättning 2 +förhöjning 2

Fram till år 2053 och fyllda 65 år är ersättningen det på ovan nämnda sätt uträknade beloppet omräknat med utbetalningsårets pensionsindex.

I exempelfallet skall den ersättning som betalas år 2053 efter att den skadelidande fyllt 65 år fastställas vara lika med den ålderspension som personen med stöd av lagen om pension för arbetstagare (395/1961) hade haft rätt till på basis av de ersättningar som betalts fr.o.m. år 2006 till fyllda 65 år. Till denna del skall en separat framställning i sinom tid göras hos trafikskadenämnden.

De principer som anges i denna instruktion skall tillämpas också på ersättningar för förlust av underhåll, om ersättningen fastställs vara olika stor under olika tider.

Denna instruktion skall tillämpas på sådana fortlöpande ersättningar för inkomstförlust och förlust av underhåll som betalas 1.1.2006 eller senare.

TRAFIKSKADENÄMNDEN

_______________________________________________________________________