Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 3/2006

Trafikskadenämndens plenum 16.6.2006

DEN EFTERLEVANDE MAKENS RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST AV UNDERHÅLL I SÅDANA FALL DÄR ETT SKILSMÄSSOÄRENDE ÄR ANHÄNGIGT ELLER DET DÖMTS TILL ÄKTENSKAPSSKILLNAD MELLAN MAKARNA

Frågan om ersättning för förlust av underhåll skall prövas i varje enskilt fall. Uppmärksamhet ägnas åt hur långt skilsmässoärendet hunnit framskrida och åt det faktiska försörjningsförhållandet mellan makarna eller åt den efterlevande makens eventuella rätt till underhållsbidrag samt åt vilken den omkomnes förmåga att betala underhållsbidrag skulle ha varit om ingen trafikskada hade inträffat.

Ersättning för förlust av underhåll medan skilsmässoärendet är anhängigt

När ett skilsmässoärende är anhängigt vid domstol måste man anse för sannolikt att det skulle ha dömts till äktenskapsskillnad mellan makarna.

Med beaktande av äktenskapslagens bestämmelser om underhållsbidrag och trafikförsäkringens skadeståndsrättsliga karaktär anser nämnden att det till den efterlevande maken i sådana fall bör betalas ersättning för förlust av underhåll från dagen efter den dag då trafikskadan inträffade så länge som äktenskapsskillnad ännu skulle ha kunnat sökas.

Ersättningen för förlust av underhåll betalas i enlighet med trafikskadenämndens instruktioner om ersättning för förlust av underhåll eller till samma belopp som det underhållsbidrag som parterna kommit överens om.

Efter den ovan nämnda perioden kan den efterlevande maken få ersättning för förlust av underhåll, om han eller hon lägger fram utredning om att han eller hon skulle ha haft rätt att få underhållsbidrag av maken efter skilsmässan. Ersättning kan inte heller i detta fall i allmänhet betalas för längre tid än 12 månader efter att äktenskapsskillnad senast borde ha sökts. I denna situation är ersättningen lika stor som underhållsbidraget.

Om den efterlevande maken visar att makarna före trafikskadan hade en gemensam plan på att återuppta samlevnaden och äktenskapsskillnad efter betänketiden sannolikt inte skulle ha sökts, är han eller hon berättigad till ersättning för förlust av underhåll, om de övriga förutsättningarna för erhållande av ersättning uppfylls. Ersättningen bestäms i enlighet med trafikskadenämndens instruktioner om ersättning för förlust av underhåll.

Ersättning för förlust av underhåll när det dömts till äktenskapsskillnad

I sådana fall där det dömts till äktenskapsskillnad innan förmånslåtaren omkommit till följd av en trafikskada måste den efterlevande maken visa att han eller hon fick underhållsbidrag av sin tidigare make eller att han eller hon efter äktenskapsskillnaden skulle ha haft rätt till underhållsbidrag. I annat fall existerar ingen rätt till ersättning för förlust av underhåll efter skilsmässan.

Till den som dömts till äktenskapsskillnad betalas som ersättning för förlust av underhåll beloppet av underhållsbidrag för den tid under vilken han eller hon skulle ha haft rätt till underhållsbidrag.

Denna tillämpningsanvisning ersätter instruktionen i trafikskadenämndens cirkulär 14/1992.

Denna tillämpningsanvisning följs i fråga om fall som gäller familjepension och avgörs 1.7.2006 eller senare.

TRAFIKSKADENÄMNDEN