Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN TILLÄMPNINGSANVISNING 10/2006

BEAKTANDE AV ARBETSTAGARENS ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT OCH LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE I ERSÄTTNINGAR SOM MED STÖD AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSLAGEN UTBETALAS FÖR INKOMSTMINSKNING ÅR 2007

I 1 § i lagen om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1232/2006) föreskrivs att om det i lag eller förordning bestäms att i beloppet av dagpen-ning eller motsvarande förmån skall beaktas de arbetsinkomster som en per-son fått i anställnings- eller tjänsteförhållande, skall från dessa arbetsinkoms-ter eller från förmån som utbetalas 2007 avdras högst 4,98 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordning (1410/2006) utfärdat anvisningar om beaktande av arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring år 2007. Enligt 1 mom. i förordningensänks beloppet av dagpenningen för 2007 med 4,88 procent motsvarande andelen av arbetstagaravgifterna.

För säkerställande av en enhetlig praxis skall även från beloppet av inkomst-minskningsersättningar som utbetalas med stöd av trafikförsäkringslagen avdras 4,88 procent motsvarande arbetstagaravgifterna.

I enlighet med tillämpningsanvisning 7/2005 skall från ersättning för övergående inkomstminskning avdras arbetstagares arbetspensions- försäkringsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i enlighet med deras storlek vid respektive tidpunkt i de fall, då ersättningen baserar sig på arbetsgivarens anmälan eller någon annan utredning om den skadelidandes verkliga löneinkomst. Detta avdrag görs i regel inte efter den kalendermånad under vilken 24 månader har förflutit från det att arbetsoförmögenheten börjat.

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift avdras intefrån ersättningar som baserar sig på arbetslöshetsförmån.

Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbets-löshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar (1232/2006).

www.finlex.fi/lains/index.html.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dag-penningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring (1410/2006). www.finlex.fi/lains/index.html.