Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING 8/2006

EXAKTHETEN HOS DEN ÅRLIGA ARBETSINKOMST SOM ANVÄNDS VID UTRÄKNING AV FORTLÖPANDE ERSÄTTNING

Nämnden har tidigare gett instruktioner om avrundning till närmaste hundratal mark, senare till närmaste tiotal euro och till närmaste ental euro, av den årliga arbetsinkomst som ligger till grund för fortlöpande ersättning.

Det finns inte längre några praktiska grunder för avrundning av den årliga arbetsinkomsten. På grund av detta fastställs den årliga arbetsinkomst som används vid uträkningen av ersättning med två decimalers noggrannhet i samtliga fall där den årliga arbetsinkomsten grundar sig t.ex. på sådana uppgifter om den skadelidandes inkomster som fåtts av arbetsgivaren eller av skattemyndigheterna. Om den årliga arbetsinkomsten fastställs enligt uppskattning är det dock befogat att fastställa den med hundra eller tusen euros noggrannhet, beroende på fallet.

Denna instruktion tillämpas på skador som handläggs 1.1.2007 eller senare.