Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA SOVELTAMISOHJE 2/2007

Liikennevahinkolautakunnan istunto 26.10.2007

LIIKENTEESTÄ ERISTETTY ALUE

Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan eristämisvaatimuksen täyttymiseen yksittäisissä tapauksissa on liittynyt tulkintavaikeuksia. Lautakunnan tietoon tulleet tulkintaongelmat liittyvät poikkeuksetta vahinkotapauksiin.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin.

Vakiintuneesti liikenteellä tarkoitetaan moottoriajoneuvoliikenteen ohella ns. kevyttä liikennettä jalankulku ja pyöräily mukaan luettuna.

Yksittäistä vahinkoasiaa käsitellessään lautakunta kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin liikennevakuutuslain 2:n § 4 kohdan soveltamista harkitessaan:

Alue, jossa kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutoiminta tapahtuu, tulee eristää liikenteestä. Yleensä kilparata on eristettävä. Vahinkoon osallisen moottoriajoneuvon voidaan katsoa olleen muussa kuin liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä vain, jos kyseinen alue oli eristetty vahingon sattumishetkellä.

Eristäminen tulee tehdä niin tehokkaasti, ettei alueelle voi päästä liikennettä, joksi katsotaan myös kevyt liikenne eli jalankulkijat ja pyöräilijät.

Eristäminen voidaan tehdä rakenteellisin ratkaisuin tai valvonnalla taikka näitä yhdistämällä.

Eristämisessä käytettäviä rakenteita voivat olla kyseistä tarkoitusta varten rakennettu aita, tiheä, likimain läpitunkematon, yleensä tarkoitusta varten istutettu kasvillisuus (esimerkiksi orapihlaja-aita), maaston muodostama este (esimerkiksi jyrkänne), liikenteen kannalta kulkukelvoton alue (esimerkiksi kesällä vesihauta tai vesistö) tai riittävän laaja, valvottu suoja-alue. Toisaalta esimerkiksi pelkkä metsään tai pellolle taikka jäälle rakennetulle radalle johtavan tien katkaiseminen liikenteeltä ei täytä eristämiselle asetettuja vaatimuksia, koska ainakin jalankulkijat voivat päästä radalle ympäröivän metsän, pellon tai jään kautta.

Yleensä pelkän lippusiiman asettaminen radan ympärille ei yksin täytä eristämisen vaatimuksia. Sen sijaan lippusiiman asettaminen ja rataolosuhteiden edellyttämä riittävän tehokas valvonta voivat yhdessä täyttää eristämisen vaatimukset. Valvojien pitää olla toisiinsa nähden lähituntumaan sijoittuneina niin, että heillä on käytännössä riittävät mahdollisuudet estää tehokkaasti liikenteen pääsy eristettävälle alueelle.

Eristämisen voi toteuttaa ainakin osaksi pelkällä tehostetulla valvonnalla. Tässä tapauksessa valvojia pitää olla niin runsaasti ja heidän tulee olla niin lähekkäin, että liikenteen pääsy eristettävälle alueelle voidaan tehokkaasti estää.

Eristämistä tarkastellaan kussakin yksittäisessä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella, joka eristämiseen vetoavan tahon on toimitettava. Selvityksenä voi olla kartta tai piirros rata-alueesta lisättynä tarvittaessa eristämiseen tarkoitetuista rakenteista, kasvillisuudesta tai maastonmuodoista otetuilla valokuvilla taikka kilpailunjohtajan tai muun vastaavan sanallinen selvitys valvonnasta po. vahinkohetkellä. Karttojen, piirrosten, kuvien ja muun selvityksen pitää kuvata vahinkohetken olosuhteita.

Liikenteeltä eristetyllä alueella moottoriajoneuvolla aiheutettu vahinko ei ole liikennevakuutuslain tarkoittama liikennevahinko, jos myös liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan käyttötarkoitusta koskeva edellytys täyttyy (kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoitus).

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA