Soveltamisohjeet

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNTA  SOVELTAMISOHJE     8/2008   

Liikennevahinkolautakunnan istunto 12.12.2008

TYÖNTEKIJÄIN TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUN JA PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUSMAKSUN HUOMIOON OTTAMINEN LIIKENNEVAKUUTUSLAIN PERUSTEELLA MAKSETTAVISSA ANSIONMENETYSKORVAUKSISSA VUONNA 2009

Työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa annetun lain (1018/2008) 1 §:n mukaan, jos laissa tai asetuksessa säädetään että päivärahan tai sitä vastaavan etuuden määrässä on otettava huomioon henkilön työ- tai virkasuhteessa saadut työtulot, on näistä työtuloista tai maksettavasta etuudesta vuonna 2009 vähennettävä enintään 4,5 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksella (1029/2008) määrännyt työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisen tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa vuonna 2009. Asetuksen 1 momentin mukaan vuodelle 2009 maksettavan päivärahan määrästä vähennetään työntekijämaksuja vastaavana osuutena 4,5 prosenttia.

Yhdenmukaisen menettelyn varmistamiseksi myös liikennevakuutuslain perusteella maksettavissa ansionmenetyskorvauksissa työntekijämaksuja vastaavana osuutena tulee vähentää niin ikään 4,5 prosenttia.

Soveltamisohjeen 7/2005 mukaisesti ohimenevän ansionmenetyksen korvauksesta on vähennettävä työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu näiden maksujen kulloisenkin määrän suuruisina niissä tapauksissa, joissa korvaus perustuu työnantajan ilmoitukseen tai muuhun selvitykseen vahinkoa kärsineen todellisesta palkkatulosta. Kyseistä vähennystä ei pääsääntöisesti tehdä sen kuukauden jälkeen, jona työkyvyttömyyden alkamisesta on tullut kuluneeksi 24 kuukautta.

Työttömyysetuuden perusteella suoritettavasta korvauksesta ei vähennetä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua.

Laki työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (1018/2008).

www.finlex.fi/lains/index.html

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa (1029/2008). www.finlex.fi/lains/index.html