Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN

TILLÄMPNINGSANVISNING  5/2009                    

STILLESTÅNDSERSÄTTNINGAR 1.1.2010

BETALNING AV ERSÄTTNING OCH ANVÄNDNING AV TABELLEN

ERSÄTTNINGSGILL SKADA

Ersättning för trafikskada som åsamkats till följd av motorfordons användning i trafik betalas från trafikförsäkringen i det fall att motorfordonet inte har kunnat användas (stilleståndstid).

Avsikten med stilleståndsersättningen är att kompensera de genomsnittliga kostnaderna för anskaffning av motorfordon av viss typ. För att ersättning skall betalas räcker det att den skadelidande visar hur lång den ersättningsgilla stilleståndstiden är. Om den skadelidande visar att den faktiska skada som han eller hon lidit överstiger den stilleståndsersättning som är förenlig med gällande anvisning, ersätts det faktiska skadebeloppet i enlighet med principen om full ersättning.

Om ersättningen däremot betalas till ett belopp som överstiger dessa normer t.ex. genom att de faktiska resekostnaderna eller inkomstbortfallet ersätts, skall ersättning betalas endast för de faktiska användningsdagar som ingår i stilleståndstiden.

                   Reparation av fordon

Normenlig stilleståndsersättning skall betalas för samtliga stådagar i alla motorfordonsklasser. Betalningen av ersättning förutsätter att en tillförlitlig utredning om stilleståndstiden, t.ex. ett av reparationsverkstaden utfärdat intyg över stilleståndstiden, har lämnats in till bolaget. Om inget intyg över stilleståndstiden står att få ersätts den uppskattade stilleståndstiden. 

Om fordonet inte har varit i trafikdugligt skick och inte har kunnat försättas i sådant genom en tillfällig reparation, skall ersättning betalas också för den tid som åtgår till nödvändig väntan på reservdelar och på reparation vid en verkstad.

                   Inlösen av fordon

Motorcyklar, paket- och personbilar

Vid inlösen av motorfordon enligt 6 § 3 mom. i trafikförsäkringslagen betalas stilleståndsersättning för högst 14 dagar, om inte annat följer av något särskilt skäl. Vid inlösen skall stilleståndsersättning utöver det som sägs ovan betalas från skadedagen räknat till den dag då den skadelidande blev medveten om att det skadade fordonet inte kan repareras till skälig kostnad. Den skadelidande kan bli medveten om inlösningen antingen på basis av skadornas art och omfattning eller genom meddelande från försäkringsbolaget.

Andra fordon än motorcyklar, paket- och personbilar

I fråga om andra fordon än motorcyklar, paket- och personbilar (t.ex. tung materiel) betalas ersättning dock för den tid som åtgår till att i stället för det inlösta skadade eller förstörda fordonet skaffa och utrusta ett motsvarande fordon. Om annan utredning inte företes betalas ersättning för 30 dagar.

ERSÄTTANDE AV FÖRARLÖN

När ett fordon i företagsbruk har skadats eller förstörts ersätts också fordonsförarens lön för stilleståndstiden från trafikförsäkringen. Ersättning för förarlön bör dock inte betalas om företaget inte behöver betala lön till föraren och inte heller om föraren kan eller skulle ha kunnat fortsätta att arbeta som chaufför genom att köra ett annat fordon som företaget har i sitt bruk. Ersättningen för förarlön är antingen enkel eller dubbel beroende på om det skadade fordonet före trafikskadan användes regelbundet i ett eller två skift. Med fordon i företagsbruk avses här inte s.k. tjänstebilar.

Förarlönen bör inte ersättas separat under den tid för vilken ersättning för inkomstbortfall betalas till föraren med anledning av personskada. Om företaget har betalt sjuklön till föraren, ersätts företaget för det utbetalda beloppet. En särskild tillämpningsanvisning som gäller normersättningen för lönekostnader år 2010 kommer att utfärdas.

ANVÄNDNING AV TABELLEN

Hur fordonets ålder inverkar på ersättningen

Den  i tabellen angivna normersättning som motsvarar anskaffningspriset betalas i alla fordonsgrupper i fråga om stilleståndstiden för fordon som är mindre än 5 år gamla. Fordonets ålder räknas enligt antalet kalenderår.

Stilleståndsersättningen för fordon som är fem år eller äldre betalas i enlighet med det gängse värdet vid skadetillfället. Klassificeringen av fordonspriset bestäms utgående från det gängse värdet vid skadetillfället. Om ett fordon på basis av nyanskaffningspriset har hört till den lägsta prisklassen i fordonsgruppen betalas i stilleståndsersättning när fordonet är fem år eller äldre hälften av normersättningen för den lägsta prisklassen i fordonsgruppen.

Taxibilar

För att normersättningen för stilleståndstid skall betalas i fråga om taxibilar som används i två skift förutsätts det att taxibilen regelbundet används i två skift året om. Detta krav anses bli uppfyllt om yrkesutövaren kan visa att han i sin tjänst har en eller flera chaufförer och att antalet körtimmar för bilen i fråga överstiger 3600 per år.

Polisbilar

Till klassen polis 1 hänförs patrullbilar med paketbilskaross och videoutrustade personbilar för trafikövervakning. Till klassen polis 2 hänförs övriga polisbilar, såsom patrullbilar av personbilsmodell och polisbilar i civil användning utan beteckningar.

Husbilar och husvagnar

Ersättningsnormerna för personbilar kan i tillämpliga delar användas också för fastställande av stilleståndsersättningar för husbilar och husvagnar.

STILLESTÅNDSERSÄTTNINGAR 2010

Fordonslag

Fordons 

prisklass t €

       Normersättning

        euro/dag

Personbil

0,0 - 19,0

9,83

Personbil

19,0 - 23,0

11,90

Personbil

23,0 - 28,0

14,63

Personbil

28,0 - 34,0

17,69

Personbil

34,0 - 45,0

22,84

Personbil

45,0 -

29,02

Taxibil i 1skift

27,42

Taxibil i 2 skift

46,07

Paketbil

16,12

Motorcyckel

0,0 - 5,0

5,61

Motorcyckel

5,0 - 15,0

12,13

Motorcyckel

15,0 -

20,09

Traktor

0,00 - 35,0

15,36

Traktor

35,0 -

30,55

Lastbil

0,0 - 25,0

17,42

Lastbil

25,0 - 50,0

31,43

Lastbil

50,0 - 75,0

52,69

Lastbil

75,0 - 100,0

69,71

Lastbil

100,0 - 150,0

95,16

Lastbil

150,0 - 200,0

119,93

Lastbil

200,0 - 250,0

134,16

Lastbil

250 -

157,13

Släpvagn (lastbils)

0,0 - 25,0

11,64

Släpvagn (lastbils)

25,0 - 50,0

22,15

Släpvagn (lastbils)

50,0 - 75,0

32,88

Släpvagn (lastbils)

75,0 - 100,0

43,39

Släpvagn (lastbils)

100,0 - 125,0

53,91

Släpvagn (lastbils)

125,0

64,42

Buss

0,0 - 50,0

28,15

Buss

50,0 - 100,0

53,45

Buss

100,0 - 150,0

79,64

Buss

150,0 - 200,0

104,32

Buss

200,0 - 250,0

127,73

Buss

250,0 - 300,0

150,52

Buss

300,0 - 350,0

172,06

Buss

350,0 -

193,60

Polisbil 1

19,45

Polisbil 2

13,08

Ambulans

41,62

Skolbil, personbil område 1*)

0,0 - 30000

20,16

Skolbil, personbil område 3,5,7*)

19,65

Skolbil, lastbil område 1*)

0,0 - 100000

42,03

Skolbil, lastbil område 3,5,7*)

40,69

Hyrd bil, personbil

0,0 - 20,0

21,38

Hyrd bil, personbil

20,0 -

33,13

Begravningsbil

22,99

*) Område 1 Helsingforss, Esbo, Grankulla och Vanda. Område 3, 5, 7 övriga delar av landet.

Dessa normer skall tillämpas på stilleståndstid som börjat efter 31.12.2009. I fall stilleståndstiden går över två kalenderår, betalas ersättningen med tillämpning av de normer som varit fastställda för respektiva stilleståndstid.