Soveltamisohjeet

TRAFIKSKADENÄMNDEN                TILLÄMPNINGSANVISNING    7/2009

Trafikskadenämndens plenum 18.12.2009

BEAKTANDE AV ARBETSTAGARENS ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSAVGIFT, LÖNTAGARES DAGPENNINGSPREMIE OCH LÖNTAGARES ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIE I SÅDANA ERSÄTTNINGAR FÖR INKOMSTFÖRLUST SOM BETALAS MED STÖD AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSLAGEN ÅR 2010

Arbetstagarpremierna består av tre avgifter för sådan arbetsinkomst som fås på basis av arbets- eller tjänsteförhållande. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) är 4,5 % enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 941/2009. Enligt 2 § i statsrådets förordning 939/2009 är sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare 0,93 % av löneinkomsten.  Enligt 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning 967/2009 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,40 % av lönen. Sammanlagt uppgår arbetstagarpremierna till 5,83 % av lönen fr.o.m. 1.1.2010.

Från och med 1.1.2010 ska 5,83 % dras av före skatt från ersättning för inkomstförlust som betalas ut på grund av övergående arbetsoförmåga. På detta sätt får den skadelidande i ersättning för inkomstförlust samma belopp som han eller hon skulle ha fått i lön, om ingen skada hade inträffat.

På grund av faktorer som är grundade på uppskattningar och anknyter allmänt till ersättningar för inkomstförlust anser trafikskadenämnden att det är befogat att avdragsprocenten är lika stor i alla åldersklasser.

Enligt tillämpningsanvisning 7/2005 ska från ersättningen för övergående inkomstförlust avdras arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier till deras respektive belopp i sådana fall där ersättningen grundar sig på arbetsgivarens anmälan eller någon annan utredning om den skadelidandes faktiska löneinkomst. Avdraget i fråga görs i regel inte efter den månad under vilken 24 månader har förflutit sedan arbetsoförmågan började.

Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier avdras inte från en ersättning som betalas på basis av arbetslöshetsförmån.

TRAFIKSKADENÄMNDEN