Soveltamisohjeet

Lantbruksföretagares inkomstförlust

Den årliga inkomsten för lantbruksföretagare fastställs i första hand i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Om en lantbruksföretagare vid sidan av sin lantbruksföretagarverksamhet också har haft en anställning, skall dessutom den lön som utbetalats på basis av den beaktas vid beräkningen av den totala årliga inkomsten, liksom också övrig företagsinkomst. Leveransarbetets värde, som inte ingår i grunden för LFöPL, skall beaktas som en höjande faktor. Fördelningen av inkomsten av gårdsbruket mellan dem som arbetar där, närmast husbonde och husmor, görs på basis av deras faktiska arbetsinsats. Om företagaren inte har meddelat någon annan fördelningsgrund fördelas inkomsten jämnt mellan husbonde och husmor.

Om lantbruksföretagaren anser att den för honom eller henne fastställda LFöPL-arbetsinkomsten inte motsvarar den faktiska inkomsten, kan den årliga inkomsten justeras på basis av de uppgifter han eller hon ger. Justeringen av LFöPL-arbetsinkomsten utförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Om en lantbruksföretagare har invalidiserats efter fyllda 65 år och han eller hon fortsatt att bedriva jordbruk vid tiden för skadan, kan man i den årliga inkomsten beakta jordbruksinkomstens andel högst till 75 års ålder (trafikskadenämndens cirkulär nr 12/1988).