Soveltamisohjeet

RÄTTEN FÖR NÄRSTÅENDE ATT FÅ ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER OCH ANDRA KOSTNADER SAMT FÖR INKOMSTFÖRLUST (SkadeståndsL 5:2 d §)

I 5:2 d § i skadeståndslagen bestäms att personer som står den som tillfogats en personskada särskilt nära har, om det finns synnerliga skäl till det, rätt till skälig ersättning för nödvändiga kostnader och inkomstförlust som vården av den skadelidande orsakar dem och för andra åtgärder som skadan ger anledning till, om de är ägnade att främja tillfrisknandet hos eller rehabiliteringen av den som tillfogats en personskada. Ersättning kan på denna grund fås högst tills den skadades hälsotillstånd har stabiliserats.

Närstående

Den som står någon som tillfogats en personskada särskilt nära har enligt 5:2 d § i skadeståndslagen på de grunder som specificeras nedan rätt till de ersättningar som anges närmare nedan. Kretsen av särskilt närstående definieras i samband med framställningen om närståendes rätt till ersättning för psykiskt lidande.

Synnerliga skäl som berättigar till ersättning

En närstående till den som har tillfogats en personskada har rätt att direkt av den som har orsakat skadan eller av den ersättningsansvariga försäkringsanstalten få ersättning för kostnader och för inkomstförlust. Det är fråga om en rätt till ersättning som utgör ett undantag från den skadeståndsrättsliga huvudregeln. Därför förutsätts det att det finns ett synnerligt skäl till ersättningsskyldigheten. Enligt huvudregeln har den skadelidande rätt till ersättning för personskada.

Som synnerligt skäl kan betraktas skadans svårighetsgrad, den skadades ålder och t.ex. förekomsten av utvecklingshämning. Förekomsten av synnerliga skäl skall bedömas från fall till fall.

Trafikskadenämndens utlåtande LV 07/610.

Skada som skall ersättas

Ersättning för vård

Med stöd av 5:2 d § ersätts inte egentlig sjukvård utan nödvändig omsorg och hjälp. Inkomstförlust som vården av en skadelidande hemma har föranlett en närstående skall ersättas bara om det varit befogat att den närstående lämnat sitt förvärvsarbete på grund av att den skadelidandes skada är allvarlig och medfört behov av omsorg och hjälp eller på grund av att ett skadat barn behöver vård i hemmet. Enligt den allmänna principen skall den närstående sträva efter att begränsa beloppet av den skada som har åsamkats. Det kan således i regel förutsättas att den av ett skadat barns föräldrar som har de lägre inkomsterna lämnar sitt arbete, om vård i hemmet behövs på grund av de skador som tillfogats barnet.

Det kan också bli fråga om att ersätta den inkomstförlust som deltagandet i en rehabiilteringsperiod föranlett. Beträffande definitionen av inkomstförlust som bör ersättas hänvisas till framställningen under rubriken Allmänt om ersättande av inkomstförlust.

Ersättningen för kostnader och inkomstförlust betalas direkt till den närstående.

Ersättning för andra åtgärder

Om åtgärden till sin natur är sådan att den är ägnad att främja tillfrisknandet hos eller rehabiliteringen av den som har tillfogats en personskada skall kostnaden för den ersättas den närstående som har vidtagit åtgärden. Betalningen av ersättning förutsätter inte att åtgärden i just det aktuella enskilda fallet kan visas ha positiva effekter. Det avgörande med avseende på frågan om ersättning bör betalas eller ej är att åtgärden är av sådant slag att den i typiska fall har positiv inverkan på hälsotillståndet hos och rehabiliteringen av personer som tillfogats en personskada av samma slag.

Exempelvis en långvarig period av anstaltsvård för en barnpatient under vilken besök av föräldrarna behövs kan berättiga till ersättning för resekostnader och inkomstförlust.

Ersättningens tidsmässiga dimension

Det är möjligt att på de grunder som avses i 5:2 d § i skadeståndslagen få ersättning för att vårda, hjälpa och ha omsorg om en skadelidande högst tills dennes hälsotillstånd har stabiliserats. Stabilisering innebär vanligtvis att bestående men kan bestämmas och fastställas.

Begränsning av skadan

Med stöd av 5:2 d § i skadeståndslagen betalas skälig ersättning för nödvändiga kostnader.

I fråga om ersättningsgilla kostnader kan som gräns betraktas vad det skulle ha kostat att låta en utomstående utföra motsvarande uppgifter. Kravet på skälighet kan bl.a. anses förutsätta att resorna görs med billigaste färdmedel. Det kan också förutsättas att den av makarna som har de lägre inkomsterna lämnar sitt arbete för att sköta ett skadat barn, om inte en annan lösning är befogad. Ersättningen skall fastställas utgående från en bedömning som görs från fall till fall.

För tydlighetens skull är det skäl att konstatera att en närstående till en person som är berättigad till ersättning med stöd av 5:4 b § i skadeståndslagen (en närstående till den närstående) inte enligt 5:2 d § i samma lag har rätt till ersättning för kostnader och inkomstförlust. Det är fråga om en i förhållande till trafikskadan så avlägsen följd att den inte längre kan anses stå i ett sådant orsakssamband med trafikskadan som berättigar till att få ersättning.

Tillämpning av instruktionen

Instruktionen tillämpas i sådana fall där trafikskadan inträffar 1.1.2006 eller senare.