Soveltamisohjeet

TILLÄMPNINGSANVISNING  1/2010

Trafikskadenämndens plenum 26.3.2010

RESEKOSTNADER SOM ERSÄTTS PÅ GRUNDVAL AV RESA MED EGEN BIL

I sådana fall där en skadelidande har företagit resor som ersätts från trafikförsäkringen men använt sin egen bil i stället för att anlita kollektivtrafik ersätts de kostnader för bränsle, smörjmedel, service och reparation samt däckförslitning som resan har gett upphov till.

Utifrån allmänt tillgängliga uppgifter om driftskostnaderna för personbilar anser nämnden att beloppet 0,25 euro/kilometer täcker de ersättningsgilla kostnaderna.

Om den skadelidande visar att den faktiska skadan har överstigit det belopp som anges i den gällande anvisningen ersätts det faktiska skadebeloppet enligt principen om full ersättning, om inte något annat följer av den skadelidandes skyldighet att begränsa skadan.

Anvisningen tillämpas på skadeärenden som handläggs 1.4.2010 och därefter.

                      TRAFIKSKADENÄMNDEN