Lautakunta

Valtioneuvosto asetti liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan istunnossaan 5.11.2020. Lautakunnan toimikausi on 1.1.2021-31.12.2025. Lautakunnan päätoiminen puheenjohtaja on VT Juha Mikkola ja päätoiminen varapuheenjohtaja on VT Jari Eskuri.

Lautakunnan liikennevahinkoasioita käsittelevän osaston puheenjohtajana toimii VT Juha Mikkola. Varapuheenjohtajat ovat VT, käräjätuomari Mika Falck, VT, ylijohtaja Antti T. Leinonen ja OTK, toimitusjohtaja Pasi Nieminen. 

Muut varsinaiset jäsenet ovat VT, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti Kalevi Hietaniemi, LL, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen, neurologian erikoislääkäri, dosentti Heikki Numminen,  VT, hovioikeudenneuvos Virva Nyman, diplomi-insinööri, erityisasiantuntija Juhani Puurunen ja ins. yamk, tekninen johtaja Jouko Sohlberg. Varajäsenet ovat VT, johtava lakimies Harri Isokoski, OTK, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki, neurologian erikoislääkäri Ivan Marinkovic, OTL, hovioikeudenneuvos Heli Melander, ins. amk, tarkastaja Tuomas Peltokangas, diplomi-insinööri, tekninen asiantuntija Sami Peuranen, neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri Rahul Raj, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ilkka Sinisaari ja apulaisprofessori Mika Viljanen.

Lautakunnan liikennevahinkoasioita käsittelevän osaston kansliassa työskentelee erilaisissa valmistelu- ja toimistotehtävissä 12 henkilöä.

Liikennevahinkoasioita käsittelevän osaston tehtävänä on antaa lausuntoja ja ratkaisusuosituksia liikenteessä aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen vakuutuskorvauksia koskevissa asioissa sekä liikenneonnettomuuksia koskevissa syyllisyys- ja vastuunjakokysymyksissä. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään kaikkia liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluvia vahingonkorvausasioita.

Lautakunnan toiminta liikennevahinkoasioiden osalta rahoitetaan Liikennevakuutuskeskukselta perittävillä maksuilla. Lautakunnan toimintaa valvoo Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta.

Vuosikertomukset