Lautakunta

SJUKVÅRDSKOSTNADER OCH ANDRA NÖDVÄNDIGA UTGIFTER (SkadeståndsL 5:2 § 1 punkten)

Utgångspunkten är principen om full ersättning. De sjukvårdskostnader och andra utgifter som ersätts skall dock vara nödvändiga. Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip skall den som tillfogats skada sträva efter att begränsa skadan. Denna skyldighet att begränsa skadan omfattar den skadelidande också när det gäller de ersättningsgilla kostnader som behandlas i denna punkt.

Sjukvårdskostnader

Som sjukvårdskostnader ersätts den som tillfogats personskada kostnaderna för nödvändig undersökning, vård eller därmed jämförbar åtgärd inom ramen för hälso- eller sjukvården. Ersättning skall således betalas dels för kostnaderna för undersökningar som krävs för konstaterande av skadan, dels för kostnaderna för åtgärder som är nödvändiga för återställande eller bibehållande av hälsan, t.ex. kostnader för läkemedel och medicinsk rehabilitering. På grund av kravet att kostnaderna skall vara nödvändiga kan som ersättningsgilla betraktas endast kostnaderna för vård och undersökningar som är förenliga med allmänt accepterad medicinsk uppfattning.

I ersättningspraxis för trafikförsäkringens del har man i samband med införandet av systemet med full kostnadsmotsvarighet i fråga om skador som inträffat 1.1.2005 eller senare avstått från att kräva att nästan enbart tjänster inom den offentliga sjukvården skall anlitas. Således kan frågan om ersättningsbeloppet för sjukvårdskostnader och den därtill anknutna skadebegränsningsskyldighet som den skadelidande har bli aktuell bara i sådana fall där den skadelidande väljer vårdställe i strid med försäkringsanstaltens anvisningar. I sådana situationer bestämms ersättningen enligt trafikförsäkringslagens 57 §. 

Systemet med full kostnadsmotsvarighet syftar till att slutresultatet när det gäller ersättningarnas totalbelopp skall bli fördelaktigare än det tidigare genom att perioderna av arbetsoförmåga förkortas. I motiveringen till reformen av 5 kap. i skadeståndslagen refereras samma princip som går ut på att minska den sammanlagda skadan. Enligt motiveringen i regeringens proposition kan kostnader för privat sjukvård ersättas, om man på detta sätt begränsar totalkostnaderna t.ex. genom att påskynda återställandet av arbetsförmågan.

Ersättningsgilla sjukvårdskostnader är också resekostnader som orsakats av deltagande i undersökningar och uppsökande av vård inklusive kostnaderna för en följeslagare och dennes eventuella inkomstförlust. En följeslagare behövs t.ex. när den skadelidande är ett barn eller en åldring. Dessutom kan resekostnaderna för en följeslagare vara ersättningsgilla beroende på skadans art.

Som resekostnader ersätts i princip kostnaderna för användning av det billigaste färdmedlet. Undantag från detta kan uppstå t.ex. om den skadelidandes kroppsskada är av den arten att detta inte är rimligt eller om allmänna transporttjänster saknas eller skulle medföra oskäliga väntetider. Också resekostnaderna omfattas av kraven på nödvändighet och begränsning av skadan.

Som sjukvårdskostnader kan räknas också de kostnader och det inkomstbortfall som deltagande i anpassningsträning föranleder en närstående.

Andra nödvändiga kostnader

För att kostnader skall kunna ersättas förutsätts att det finns ett orsakssamband mellan dem och de skador som uppkommit vid en trafikskada. Nödvändiga kostnader ersätts enligt principen om full ersättning. Den skadelidande är dock skyldig att begränsa skadan, vilket innebär att han eller hon i regel skall anlita de tjänster vars pris är förmånligast. Det är möjligt att ersätta t.ex. kostnaderna för anskaffning av hjälpmedel som förbättrar den skadelidandes möjligheter att röra sig, klara av vardagssysslorna och studera. Likaså är det möjligt att ersätta också utgifterna för hjälpmedel och utrustning som den skadelidande använder i sin huvudsakliga bostad och kostnaderna för ändringar i bostaden. Som nödvändiga kostnader är det möjligt att ersätta också kostnaderna för hjälp med hushållsarbetet.  Kostnader som en skada orsakar ersätts bara om de verkligen uppstått. Däremot är t.ex. det förlorade bruksvärdet av olika föremål som blivit onödiga på grund av en trafikskada inte skada som skall ersättas från trafikförsäkringen.

Vuosikertomukset