Lautakunta

Ersättning för kostnader för anskaffning av tjänster och hjälpmedel samt kostnader för ändringar i bostaden (SkadeståndsL 5:2 § 1 punkten)

De andra kostnader som skall ersättas enligt 5 kap. 2 § 1 punkten i skadeståndslagen begränsas till nödvändiga kostnader som har ett orsakssamband med trafikskadan och bedöms från fall till fall. 

Från trafikförsäkringen skall ersättas kostnaderna för anskaffning av hjälpmedel som är nödvändiga på grund av funktionsbegränsningar som följt av skada.  När det bedöms om hjälpmedlen är nödvändiga eller ej bör uppmärksamhet ägnas åt personskadans art och svårighetsgrad.

Det kan närmast bli fråga om att ersätta kostnaderna för anskaffning av hjälpmedel som förbättrar den skadades möjligheter att röra sig. Utgående från en bedömning som görs fall för fall kan ersättning betalas också för anskaffning av kommunikationsmedel som ökar funktionsförmågan hos svårt handikappade och av hushållsmaskiner som hjälper den skadade att själv klara av de dagliga hushållssysslorna samt för kostnaderna för nödvändiga ändringar i bostaden.

Kostnader som enligt 5 kap. 2 § 1 punkten i skadeståndslagen skall ersättas är inte kostnader för anskaffning av olika slag av hobbyutrustning eller för åtgärder som syftar till främjande av anpassningen eller det sociala umgänget. För täckande av sådana kostnader kan den skadelidande enligt egen prövning använda ersättningar för immateriell skada som han eller hon har fått.

Av skyldigheten att begränsa skadan följer att den skadelidande när han eller hon anskaffar tjänster i första hand bör anlita tjänster som samhället erbjuder personer med funktionsnedsättningar. Kostnaderna för anlitande av privata tjänster kan bli ersatta om offentliga tjänster inte står till förfogande.

När kostnader för tjänster, anskaffning av hjälpmedel och ändringar i bostaden enligt 5 kap. 2 § 1 punkten i skadeståndslagen ersätts från trafikförsäkringen skall de anvisningar om rehabiliteringsersättningar som Försäkringsbranschens Rehabilitering rf meddelat iakttas i tillämpliga delar.

Kostnader som avses här kan ersättas med stöd av både trafikförsäkringslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991). Ändringen av 5 kap. i skadeståndslagen inverkar inte på tillämpningen av rehabiliteringslagen. Enligt 2 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen avses medrehabilitering i den nämnda lagen en åtgärdshelhet som syftar till att främja och stöda rehabiliteringsklientens återgång till arbetslivet och hans eller hennes förutsättningar att klara arbetet, till att förebygga, undanröja och reducera faktorer som inverkar negativt på arbets- och funktionsförmågan samt till att upprätthålla och förbättra klientens förmåga att reda sig på egen hand. Rehabiliteringslagen omfattar härmed en större krets av ersättningar än trafikförsäkringslagen, som inskränker sig till nödvändiga kostnader i enlighet med 5 kap. 2 § 1 punkten i skadeståndslagen.  

I detta sammanhang behandlas inte rehabilitering som skall ersättas enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, såsom yrkesinriktad rehabilitering och rehabilitering som avser olägenheter för arbets- eller funktionsförmågan och ersättning för dem; bestämmelserna i 5 kap. i skadeståndslagen medför ingen ändring av dem.

Olycksfallsförsäkringsbolagets regressrätt

Olycksfallsförsäkringsbolaget har beträffande de kostnadsersättningar det betalt regressrätt mot det ersättningsansvariga trafikförsäkringsbolaget (61 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring).

Vuosikertomukset