Lautakunta

ÄNDRING AV ERSÄTTNINGSBELOPPET ELLER BETALNINGSSÄTTET (SkadeståndsL 5:8§)

Enligt 5:8 § i skadeståndslagen kan ersättningsbeloppet eller betalningssättet ändras, om de omständigheter som utgjort grund för bestämmande av ersättning enligt 5 kap. 2, 2 d, 4 eller 4 b § i skadeståndslagen har förändrats väsentligt. En engångsersättning kan dock inte sänkas.

Enligt 6 § i lagen om trafikskadenämnden skall försäkringsanstalten innan ärendet avgörs begära nämndens utlåtande i frågor som gäller fortlöpande ersättning. Försäkringsanstalten skall därmed lämna in en behörig anhållan om utlåtande innan den träffar sitt avgörande i en fråga som gäller ändring av en fortlöpande ersättning.

En ändring av en ersättning som betalas periodiskt grundar sig på en förändring av den ersättningsberättigades omständigheter. Ett nytt äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap anses i huvudsak vara en sådan förändring av omständigheterna till följd varav ifrågavarande beslut kan ändras. Som den tidpunkt då ändringen uppstår anses i fråga om äktenskap vigseldagen, i fråga om registerart partnerskap registreringsdagen och i fråga om samboförhållande anses som den huvudsakliga tidpunkten för då ändringen uppstår flyttdagen enligt befolkningsregistret.

I regel träder en ändring av en fortlöpande ersättning i kraft räknat från den dag då försäkringsanstalten fattar sitt ersättningsbeslut efter att trafikskadenämnden har gett sitt utlåtande.Ersättningsbeslutet kan inte gälla retroaktivt.Se även punkt Förlust av underhåll/Ersättningsbeloppet.

Det är fråga om ett fall i enlighet med huvudregeln när ändringen av en förmån grundar sig på prövning till någon del, t.ex. då en efterlevande make ingår ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap eller inleder ett nytt samboförhållande, även om det i princip är så att en efterlevande makes rätt till ersättning för förlust av underhåll upphör när ett nytt äktenskap eller registrerat partnerskap ingås eller ett nytt samboförhållande inleds.

Likaså baserar sig ett beslut som gäller ändring av en förmån på prövning när det är fråga om att en efterlevande makes eller någon annan förmånstagares rätt till ersättning för förlust av underhåll upphör på grund av att förmånstagaren förmår försörja sig själv.

En förmånsändring baserar sig däremot inte på prövning t.ex. när en efterlevande make som varit arbetslös inträder i förvärvslivet, en efterlevande make blir moderskaps- eller föräldraledig, en förmånstagare dör eller en skadelidande tillfrisknar och återgår till arbetet. I de nämnda fallen kan ett beslut som gäller en förmån ändras räknat från den dag då omständigheten förändrades.

I ett ärende som gäller ändring av en fortlöpande ersättning eller sättet för betalning av den skall utlåtande av trafikskadenämnden begäras oberoende av om förmånsändringen baserar sig på prövning eller ej. Utbetalningen av fortlöpande ersättning kan dock genom beslut av försäkringsanstalten avslutas till följd av förmånstagarens död omedelbart vid utgången av den månad då dödsfallet inträffade.

11.1 Ändring av en fortlöpande ersättning som fastställts före 1.1.2006 (6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen)

På ändringen av ersättningar om vilka det före 1.1.2006 har bestämts att de skall betalas som fortlöpande ersättningar tillämpas 6 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen sådant det lydde när lagen om ändring av trafikförsäkringslagen (610/2004) trädde i kraft, dvs. 1.1.2006.

Vuosikertomukset