Lautakunta

Förteckning över trafikskadenämndens cirkulär fr.o.m. 1.1.1980, meddelande och anvisningar fr.o.m. 1.1.2001 och tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1.1.2003

1980

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1979

1/80

Ersättningstabell över markbeloppet för bestående lyte och men samt bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1980

2/80

Årlig hektarinkomst för lantbruksföretagare

3/80

Stilleståndsersättning i trafikskador som inträffat 1.1.1980 eller därefter

4/80

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader fr.o.m. 1.1.1980

5/80

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1980

6/80

Normerna för årlig arbetsförtjänst för lastningsarbeten

7/80

Av sjukvård och rehabilitering åsamkade resekostnader och övriga därtill hörande kostnader

8/80

Utbetalande av den omtvistade delen av ersättningen

9/80

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1980

10/80

Förhandsjustering av fortlöpande ersättningar fr.o.m. 1.7.1980

11/80

Justering av grunderna för bestämmande av sveda och värk

12/80

Hörande av den skadelidande i utlåtandefrågan

13/80

Normerna för årlig arbetsförtjänst för jordbruks-, skogs- och lastningsarbeten

14/80

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1980

15/80

Hörande av den skadelidande i utlåtandefrågan

16/80

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1980

17/80

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1981

18/80

Ersättningsnormerna för sveda och värk samt bestående men samt bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1981

19/80

Årlig hektarinkomst för lantbruksföretagare

20/80

Stilleståndsersättning i trafikskador som inträffat 1.1.1981 eller därefter

21/80

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader i trafikskador som inträffat 1.1.1981 eller därefter

22/80

Hjälplöshets- och klädbidrag

23/80

1981

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1980

1/81

Avgifter som uppbärs av personer i varaktig anstaltsvård

2/81

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1981

3/81

Synpunkter på anhållan om utlåtande och ny blankett för anhållan

4/81

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1981

5/81

Av sjukvård och rehabilitering åsamkade resekostnader och övrigadärtill hörande kostnader

6/81

Vårdavgifter för patienter i varaktig anstaltsvård

7/81

Förhandsjustering av fortlöpande ersättningar fr.o.m. 1.7.1981

8/81

Normer för årlig arbetsförtjänst för lantbruksarbeten

9/81

Normer för årlig arbetsförtjänst för lastningsarbeten

10/81

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1981

11/81

Bestämmande av änkas/änklings familjepension då hon/han går i pension

12/81

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1981

13/81

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1982

14/81

Ersättning av förändringsarbeten i bostaden

15/81

Samordning mellan ersättningar på basen av trafikförsäkringslagen och vårdbidraget för barn på basen av folkpensionslagen fr.o.m. 1.7.1981

16/81

Årlig hektarinkomst för lantbruksföretagare

17/81

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1982

18/81

Nya ersättningsgrunder för familjepension, bestående lyte och men samt kosmetiskt men samt normerna för deras markbelopp fr.o.m. 1.1.1982

19/81

1982

Menklassificering samt tabell över skadeklasserna

1/82

Stilleståndsersättning i trafikskador som inträffat i.1.1982 eller därefter

2/82

Hjälplöshets- och klädbidrag

3/82

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader i trafikskador som inträffat 1.1.1982 eller därefter

4/82

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1981

5/82

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1982

6/82

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

7/82

Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

8/82

I året ingående antalet arbetstimmar

9/82

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1982

10/82

Av sjukvård och rehabilitering åsamkade resekostnader och övriga därtill hörande kostnader

11/82

Tabeller över markbeloppen för bestående lyte och men

12/82

Förhandsjustering av fortlöpande ersättningar fr.o.m. 1.7.1982

13/82

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1982

14/82

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1982

15/82

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1983

16/82

Förtroendeläkarens utlåtanden

17/82

Hjälplöshets- och klädbidrag

18/82

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1983

19/82

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m.1.1.1983

20/82

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1983

21/82

Uppskattad årlig arbetsinkomst för lantbruksföretagare fr.o.m. 1.1.1983

22/82

1983

Stilleståndsersättning i trafikskador som inträffat 1.1.1983 eller därefter

1/83

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader i trafikskador som inträffat 1.1.1983 eller därefter

2/83

Ändring av folkpensionslagen

3/83

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1982

4/83

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

5/83

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1983

6/83

Dom av HD; användingen av trafikskadenämndens rekommendationer

7/83

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1983

8/83

Av sjukvård och rehabilitering åsamkade resekostnader och övriga därtill hörande kostnader

9/83

Förhandsjustering av fortlöpande ersättningar fr.o.m. 1.7.1983

10/83

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

11/83

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1983

12/83

Utslag av HD gällande minskning av ersättning för sveda och värk p g a eget vållande

13/83

Förändringsarbeten i bostaden

14/83

Beaktande av förskott och utbetalda ersättningar vid ersättande av bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men

15/83

Avdrag av invalidpensionens barntillägg enligt folkpensionslagen från invalidpensionen enligt trafikförsäkringslagen

16/83

Trafikskadeersättning och vissa socialförsäkringsförmåner

17/83

Ersättningsgrunder för gravsten

18/83

Anhållan om utlåtande gällande årlig arbetsförtjänst

19/83

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1983

20/83

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1984

21/83

Hjälplöshets- och klädbidrag

22/83

Ersättning av kostnader för hyrning av bil som hyrs utan förare i stället för skadad person- eller paketbil under stilleståndstiden

23/83

Stilleståndsersättning i trafikskador som inträffat 1.1.1984 eller därefter

24/83

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader i trafikskador som inträffat 1.1.1984 eller därefter

25/83

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1984

26/83

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1984

27/83

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1984

28/83

Årlig hektarinkomst för lantbruksföretagare

29/83

1984

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningväde 1984

1/84

Vårdvavgifter för patienter per dag i varaktig anstaltvård fr.o.m. 1.1.1984

2/84

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1983

3/84

Förteckning över trafikskadenämndens cirkulär 1966-1983

4/84

Ändring av i § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån samt upphävande av 9 § 2 mom i lagen om pension för arbetstagare

5/84

Dom av högsta domstolen nr 2456/15.11.1983 gällande sveda och värk

6/84

Sakkunnigutlåtande om utländskt försäkringsbolags regressrätt

7/84

Upphävande av 47 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

8/84

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

9/84

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1984

10/84

Beväringars dagpenningar 1953-1984

11/84

Förhandsjustering av fortlöpande ersättningar fr.o.m. 1.7.1984

12/84

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1984

13/84

Sakkunnigutlåtande om ersättning från trafikförsäkringen för extra kostnader för skoltransport som föranletts av kroppsskada p g a trafikskada samt om kommuns regressrätt i trafikförsäkringen i allmänhet

14/84

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1984

15/84

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1985

16/84

Hjälplöshets- och klädbidrag

17/84

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1985

18/84

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1985

19/84

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1985

20/84

Årlig hektarinkomst för lantbruksföretagare

21/84

Stilleståndsersättning för stilleståndstid som börjat efter 1.1.1985

22/84

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader fr.o.m. 1.1.1985

23/84

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

24/84

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1985

25/84

1985

Ändring av trafikförsäkringslagen

1/85

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

2/85

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1984

3/85

Stadgandena om trafikförsäkringsersättningarnas dröjsmålsränta samt ersättningarnas förhöjning

4/85

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

5/85

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1985

6/85

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1985

7/85

Ersättning från trafikförsäkringen för kostnader för begravning och övriga kostnader i samband med begravning

8/85

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1986

9/85

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1985

10/85

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

11/85

Hjälplöshets- och klädbidrag

12/85

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

13/85

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1986

14/85

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt med fr.o.m. 1.1.1986

15/85

Om hur klassen för sveda och värk samt bestående kosmetiskt men tecknas

16/85

Stilleståndsersättning för stilleståndstid som börjat efter 1.1.1986

17/85

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader fr.o.m. 1.1.1986

18/85

Familjepensionens begynnelsetidpunkt

19/85

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1986

20/85

Utlåtanden om bestående kosmetiskt men år 1984

21/85

Årlig arbetsförtjänst för lantbruksföretagare

22/85

1986

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1986

1/86

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1985

2/86

Ersättning för hyreskostnaderna för fordon som hyrts i stället för leasing-bil

3/86

Avdrag av tilläggsdelen enligt folkpensionslagen från ersättningen för förlust av arbetsförtjänst enligt trafikförsäkringslagen

4/86

Ersättning för värnpliktstid

5/86

Ersättning för resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

6/86

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1986

7/86

Anhållan om utlåtande av trafikskadenämnden

8/86

Beräkningen av minskning p g a eget vållande gällanden personskadeersättningen vid kollisioner

9/86

Dagpenning för värnpliktstid

10 /86

Utlåtande om bestående kosmetiskt men år 1985

11/86

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1986

12/86

Trafikförsäkringsersättning för skadade trädgårds- och parkträd, buskar samt övriga prydnadsväxter

13/86

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1986

14/86

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1987

15/86

Hjälplöshets- och klädbidrag 1987

16/86

Ersättningsnormerna för sveda och värk 1987

17/86

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men 1987

18/86

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men 1987

19/86

Stilleståndsersättning för stilleståndstid som börjat efter 1.1.1987

20/86

Nya ersättningsgrunder för bussars transportkostnader fr.o.m. 1.1.1987

21/86

Trafikförsäkringsbolagens gemensamma ansvar vid trafikskador

22/86

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1987

23/86

1987

Kopior av blanketten för anhållan om utlåtande

1/87

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

2/87

Vårdavgift för patient i varaktig anstaltsvård

3/87

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den menklassificeringen som avses i lagen om olycksfallsförsäkring §8 a

4/87

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1986

5/87

Överförande av vissa av Olycksfallsverkets uppgifter till Statskontoret

6/87

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

7/87

Om skyldigheten att utbetala dröjsmålsränta på trafikförsäkringsersättningar

8/87

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1987

9/87

Bestämmande av ersättning i de fall då som följd av trafikskadan uppstår ärr som åsamkar bestående kosmetiskt men ehuru inte funktionellt men

10/87

Vårdavgiften för patient i varaktig anstaltsvård då den är lägre än vårdavgiften er dag i allmänna sjukhus III klass

11/87

Äktenskapsliknande förhållande - familjenpension i trafikförsäkringen

12/87

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1987

13/87

Dagpenning för värnpliktstid

14/87

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1987

15/87

Indexjustering av fortlöpande ersättningar år 1988

16/87

Ersättningsnormerna för sveda och värk 1988

17/87

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men 1988

18/87

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men 1988

19/87

Hjälplöshets- och klädbidrag 1988

20/87

Ersättning för trafikskada som fordonets ägare åsamkat annat fodon i hans ägo

21/87

Trafikförsäkringens giltighet på övningsbanor för körning i halt före

22/87

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1988

23/87

Ersättning för stillestånd fr.o.m. 1.1.1988

24/87

Bussarnas transportkostnader fr.o.m. 1.1.1988

25/87

Direktiv som anknyter till fastställandet av årsarbetsförtjänsten

26/87

1988

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

1/88

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om höjande av vissa underhållsbidrag och -stöd till följd av att levnadskostnadsindex stigt

2/88

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1987

3/88

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

4/88

Utländsk försäkringsanstalts regressrätt till finsk trafikförsäkring, då det mellan Finland och utlandet finns en socialtrygghetskonvention

5/88

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1988

6/88

Nya förslag till trafikskadenämnden

7/88

Hur av folkpensionsanstalten utbetalade vårdbidrag och bidrag för lyte inverkar på trafikförsäkringsersättningarna

8/88

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1988

9/88

Årlig arbetsförtjänst vid arbetslöshet

10/88

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1988

11/88

Årlig arbetsförtjänst för lantbruksföretagare vid pensionsåldern

12/88

Ändring av 3 a § i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

13/88

Beaktande av förskott och utbetalda ersättningar i trafikskadenämndens utlåtanden angående bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men

14/88

Ersättningen för bestående lyte och men fortlöpande i skadeklass 20

15/88

Anhållan om utlåtande av trafikskadenämnden

16/88

Indexjustering av fortlöpande ersättningar 1989

17/88

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1989

18/88

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1989

19/88

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1989

20/88

Vårdavgifterna per dag i allmänna sjukhus III klass

21/88

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om höjande av vissa underhållsbidrag och -stöd till följd av att levnadskostnadsindex stigt

22/88

Ersättning för skadade trädgårds- och parkträd

23/88

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1989

24/88

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen 22 §

25/88

Trafikförsäkringens vårdbidrag

26/88

Klädbidrag fr.o.m. 1.1.1989

27/88

Ersättning för stillestånd fr.o.m. 1.1.1989

28/88

Bussarnas transportkostnader fr.o.m. 1.1.1989

29/88

1989

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1988

1/89

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/89

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1989

3/89

Dagpenning för värnpliktstid

4/89

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1989

5/89

Avrundning av ersättningar för bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men

6/89

Anhållan om utlåtande av trafikskadenämnden

7/89

Trafiksakadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1989

8/89

Indexjustering av fortlöpande ersättningar 1990

9/89

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1990

10/89

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1990

11/89

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1990

12/89

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1990

13/89

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1990

14/89

Tidsbegränsad familjepension

15/89

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om höjande av vissa underhållsbidrag och -stöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

16/89

Ersättning för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1990

17/89

Bussarnas transportkostnader fr.o.m. 1.1.1990

18/89

Vårdavgifterna per dag på allmänna sjukhus III klass

19/89

1990

Rätt till familjepension för barn som vårdats i den avlidnes och den efterlevande makens gemensamma hem

1/90

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1989

2/90

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

3/90

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1990

4/90

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1990

5/90

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1990

6/90

Indexjustering av fortlöpande ersättningar 1991

7/90

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1991

8/90

Ersättningsnormerna för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1991

9/90

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1991

10/90

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1991

11/90

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om höjande av vissa underhållsbidrag och -stöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

12/90

Ändringar i familjepensionslagen och deras inverkan på trafikförsäkringslagens familjepensionsförmåner samt ändring i begravnigsbidrag enligt folkpensionslagen

13/90

Anvisningar om ersättning av kostnader för lånebil och blankett för utredning av behovet att använda bil

14/90

Ersättning för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1991

15/90

Bussarnas transportkostnader fr.o.m. 1.1.1991

16/90

Anvisningar om utredning av fördelningen av ansvaret för trafikrespektive patientskador

17/90

1991

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

1/91

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1991

2/91

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1990

3/91

Vårdavgifterna per dag enligt lagen om specialiserad sjukvård

4/91

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-30.6.1991

5/91

Dagpenning för värnpliktstid

6/91

Utredning av behovet av rehabilitering före beviljande av bestående pension

7/91

Indexjustering av fortlöpande ersättningar 1992

8/91

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1992

9/91

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1992

10/91

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr.o.m. 1.1.1992

11/91

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-30.9.1991

12/91

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1992

13/91

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1992

14/91

Kostnader för transport av bussar

15/91

Beaktande av att ena benet blivit kortare samt därav förorsakat hållningsfel såsom grund till erästtning för bestående kosmetisk men

16/91

1992

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1992

1/92

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/92

Vårdavgifterna per dag enligt lagen om specialiserad sjukvård

3/92

Avgifter och ersättningar som uppbärs vid hälsovårdscentraler

4/92

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.10.-31.12.1991

5/92

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-30.6.1992

6/92

Ersättning för bestående lyte och men till personer över 75 år

7/92

Klientavgifter inom social- och hälsovården 1993

till kännedom

Ersättningsnormer för bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetisk men fr.o.m. 1.1.1993

8/92

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om höjande av vissa undehållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

9/92

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1993

10/92

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1993

11/92

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1993

12/92

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar 1993

13/92

Regler för hur samboförhållande och anhängig skilsmässa påverkar trafikförsäkringens familjepension

14/92

1993

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-31.12.1992

1/93

Stilleståndsersättningar för järnvägsmateriel fr.o.m. 1.1.1993

2/93

Klientavgifter inom social- och hälsovården 1993

3/93

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

4/93

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1993

5/93

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde 1993

6/93

Dagpenning för värnpliktstid

7/93

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-30.6.1993

8/93

Ersättningsnormer för bestående lyte och men, sveda och värk samt bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1994

9/93

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1994

10/93

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar 1994

11/93

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1994

12/93

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1994

13/93

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1994

14/93

1994

Stilleståndsersättningar för järnvägsmateriel fr.o.m. 1.1.1994

1/94

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/94

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde 1994

3/94

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-31.12.1993

4/94

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.3.1994

5/84

Minskning på p g a medvållande vid rattfylleri

6/94

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar 1995

7/94

Ersättningsnormerna för bestående lyte och men 1995

8/94

Ersättningsnormerna för sveda och värk 1995

9/94

Ersättningsnormerna för bestående kosmetiskt men 1995

10/94

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1995

11/94

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1995

12/94

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1995

13/94

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1995

14/94

1995

Beräkningsgrunderna för naturaförmånernas penningvärde 1995

1/95

Ersättning för resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/95

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.4.-31.12.1994

3/95

Skyldigheten att betala förhöjd ersättning fr.o.m. 1.5.1995

4/95

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-30.6.1995

5/95

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1996

6/95

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1996

7/95

Ersättningsnormer för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1996

8/95

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1996

9/95

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1996

10/95

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1996

11/95

Ändring av 9 § i lagen om pension för arbetstagare och indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 1996

12/95

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 1996

13/95

Inverkan av ändringarna i folkpensionssystemet på trafikförsäkringens invalidpensioner

14/95

Referensränta bekräftat av Finlands Bank

15/95

1996

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde 1996

1/96

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/96

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkrinsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1996

3/96

Avdrag av folkpension från trafikförsäkringens pensioner

4/96

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1. - 20.6.1996

5/96

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 1997

6/96

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1997

7/96

Ersättningsnormer för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1997

8/96

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1997

9/96

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1997

10/96

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1997

11/96

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1997

12/96

Användning av index år 1997 för person i pensionåldern

13/96

Referensränta bekräftat av Finlands Bank

14/96

1997

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde

1/97

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1997

2/97

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

3/97

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.7.-31.12.1996

4/97

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 1998

5/97

Ersättningsnormer för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1998

6/97

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1998

7/97

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1998

8/97

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1998

9/97

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde 1998

10/97

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

11/97

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1998

12/97

1998

Referensränta bekräftat av Finlands Bank

1/98

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1998

2/98

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1998

3/98

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 1999

4/98

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.1999

5/98

Ersättningsnormer för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.1999

6/98

Trafikförsäkringens vårdbidrag och klädbidrag fr.o.m. 1.1.1999

7/98

Beaktande av arbetstagarnas arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med ersättningar för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen under 1999

8/98

Referensränta bekräftat av Finlands Bank

9/98

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.1999

10/98

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.1999

11/98

Lag om ändring av kraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpension fr. o. m. 1.1.1999

12/98

1999

Grunder för beräkning av naturaförmånernas penningvärde 1999

1/99

Ersättning av resekostnader och andra kostnader i anslutning till resa

2/99

Ersättningar för stilleståndstid fr.o.m. 1.1.1999

3/99

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1. - 31.12.1999

4/99

Hörande av den skadelidande i ersättningsförfarandet

5/99

Lag om ändring av skadeståndslagen

6/99

Dagpenningar, rustpenningar, ersättningar och tillägg för värnpliktiga

7/99

Beskattning av ersättningsförhöjning

8/99

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 2000

9/99

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen fr.o.m. 1.1.2000

10/99

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2000

11/99

Ersättningsnormer för bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.2000

12/99

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2000 fortlöpande ersättning för bestående lyte och men enligt

13/99

Invaliditetsklass 20

14/99

Grunderna för beräkning av naturaförmånernas värden år 2000

15/99

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

16/99

Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

17/99

Ersättning för resekostnader och andra kostnader som hänför sig till resa

18/99

2000

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2000

1/00

Stilleståndsersättningar fr.o.m. 1.1.2000

2/00

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar för inkomstminskning som utbetalas med stöd av trafikförsäkringsbolagen år 2000

3/00

Stilleståndsersättningar för järnvägsmaterial fr.o.m. 1.1.2000

4/00

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.12.1999

5/00

Omräkningen av merkbeloppen i trafikskadenämndens normer och instruktioner till euro

6/00

Vårdavgifter för långvarig anstaltsvård

7/00

Dagpenning, persedelpenning samt ansvars- och riskpenning till värnpliktiga

8/00

Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport

9/00

Ersättningar för psykiskt lidande som åsamkats närstående

10/00

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 2001

11/00

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2001

12/00

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr.o.m. 1.1.2001

13/00

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2001

14/00

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2001

15/00

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen fr.o.m. 1.1.2001

16/00

Grunderna fär beräkning av naturaförmånernas värden år 2001

17/00

Ersättning för resekostnader och andra kostnader som hänför sig till resa

18/00

Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

19/00

Stilleståndsersättningar fr.o.m. 1.1.2001

20/00

Yrkes- och hobbyverksamhetskoefficient vid ersättning för bestående lyte och men

21/00

Trafikskadenämndens informationspraxis ändras från 1.1.2001

22/00

2001

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar för inkomstminskning som utbetalas med stöd av trafikförsäkringsbolagen år 2000

1/01

Ändring av kraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995) från och med 1.1.2001

2/01

Omräkning av markbelopp till euro i vissa situationer

3/01

Trafikskadenämndens utlåtanden 1.1.-31.12.2000

4/01

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2002

5/01

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr.o.m. 1.1.2002

6/01

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2002

7/01

Stilleståndsersättningar fr.o.m. 1.1.2002

8/01

Familjepension i vissa fall

9/01

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 2002

10/01

Vårdbidrag för barn ich dess samordning med vårdbidrag i trafikförsäkringen

11/01

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2002

12/01

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa undehållsbidrag och underhållsstöd till följd att levnadskostnadsindex stigit

13/01

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafiksförsäkringen fr.o.m. 1.1.2002

14/01

Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

15/01

Ersättning för resekostnader och andra kostnader som hänför sig till resa

16/01

Grunderna för beräkning av naturaförmånernas värden år 2002

17/01

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar för inkomstminskning som utbetalas med stöd av trafikförsäkringsbolagen år 2002

18/01

2002

Lag om ändring av räntelagen

1/02

Finlands banks meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

2/02

Lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen

3/02

Åldersavdrag från ersättning för bestående kosmetiskt men

4/02

Indexförhöjning av fortlöpande ersättningar år 2003

5/02

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2003

6/02

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr. o.m. 1.1.2003

7/02

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2003

8/02

Ersättning för resekostnader och andra kostnader som hänför sig till resa

9/02

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2003

10/02

Grunderna för beräkning av naturaförmånernas värden år 2003

11/02

2003

Tillämpningsanvisningar

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafiksförsäkringen fr.o.m. 1.2.2003

1/03

Stilleståndsersättningar fr.o.m. 1.2.2003

2/03

Vårdavgift för långvarig anstaltsvård fr.o.m. 1.4.2003

3/03

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2004

4/03

Ersättande av bestående lyte och men i några fall

5/03

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2004

6/03

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr. o.m. 1.1.2004

7/03

Stilleståndsersättningar från 1.1.2004

8/03

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2004

9/03

Vårdbidrag inom trafikförsäkringen i serviceboendefall

10/03

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafiksförsäkringen fr.o.m. 1.1.2004

11/03

Ersättande av kostnader för tillfällig bil

12/03

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalas för inkomstminskning år 2004

13/03

Meddelanden

prosessuala anvisningar vid behandlingen i nämnden

1/03

Normerna och instruktionerna på internet

2/03

Meddelande om behandling av trafikförsäkringens bonusärenden i trafikskadenämnden

3/03

Bolagets bemötande i ärenden gällande förlust av bonus

4/03

2004

Tillämpningsanvisningar

Minskning av normersättningen för stilleståndstid med den kalkylerade förarlönen i yrkestrafik

1/04

Familjepension för barn i skilsmässofall

2/04

Ställande av ersättningen för bestående lyte och men samt bestående kosmetiskt men i proportion till den skadelidandes livslängd i vissa fall

3/04

I 5 § 4 punkten i trafikförsäkringslagen avsedd egendom som tillhör fordonsägaren eller fordonsföraren och vissa företagsformer

4/04

Ersättningsnormer för bestående kosmetisk men fr. o.m. 1.1.2005

5/04

Ersättningsnormer för bestående lyte och men fr.o.m. 1.1.2005

6/04

Ersättningsnormer för sveda och värk fr.o.m. 1.1.2005

7/04

Stilleståndsersättningar från 1.1.2005

8/04

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m. 1.1.2005

9/04

Vårdbidrag inom trafikförsäkringen i serviceboendefall

10/04

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafiksförsäkringen fr.o.m. 1.1.2005

11/04

Fastställande av ersättning för bestående lyte och men i vissa situationer

12/04

Behandling av vissa förskott vid betalning av slutlig ersättning

13/04

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalas för inkomstminskning år 2005

14/04

2005

Tillämpningsanvisningar

Fastställande av familjepension för den efterlevande maken i vissa fall

1/05

Fastställande av årsarbetsförtjänst

2/05

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen fr.o.m.1.1.2006

3/05

Stilleståndsersättningar från 1.1.2006

4/05

Stilleståndsersättningar för järnvägsmateriel fr.o.m. 1.1.2006

5/05

Kostnader för flyttning av bussar fr.o.m.1.1.2006

6/05

7/05

Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalas för inkomstminskning år 2005

8/05

2006

Tillämpningsanvisningar

Inverkan av passagerarens eget forfarande på ersättningarna för personskador

1/06

Användning av lönekoefficient och index i vissa situationer

2/06

Den efterlevande makens rätt till ersättning för förlust av underhåll i sådana fall där ett skilsmässoärende är anhängigt eller det dömts till äktenskapsskillnad mellan makarna

3/06

Ersättningsnormer för tillfälligt men, bestående men och bestående kosmetiskt men fr.o.m. 1.1.2007

4/06

Stilleståndsersättning för bussar fr.o.m. 1.1.2007

5/06

Stilleståndsersättningar från 1.1.2007

6/06

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2007

7/06

Exaktheten hos den årliga arbetsinkomst som används vid uträkning av fortlöpande ersättningar

8/06

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2007

9/06

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalasför inkomstminskning år 2007

10/06

Stilletståndsersättningar för järnvvägsmaterial fr.o.m. 1.1.2007

11/06

2007

Tillämpningsanvisningar

Stilleståndsersättningar från 1.1.2008

1/07

Område som avskilts för trafik

2/07

Beloppen för personskadors normersättningar 2008

3/07

Ersättande av förarlön 2008

4/07

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2008

5/07

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2008

6/07

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalasför inkomstminskning år 2008

7/07

2008

Tillämpningsanvisningar

Uppgörande av kalkyl över årinkomsten

1/08

Beloppen för personskadors normersättningar 2009

2/08

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2009

3/08

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2009

4/08

Ersättande av förarlön 2009

5/08

Stilleståndsersättningar från 1.1.2009

6/08

Stilletståndsersättningar för järnvvägsmaterial fr.o.m. 1.1.2009

7/08

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i ersättningar som med stöd av trafikförsäkringslagen utbetalasför inkomstminskning år 2009

8/08

2009

Tillämpningsanvisar

Beloppen för personskadors normersättningar 2010

1/09

Stilleståndsersättning för spårvagnar 2010

2/09

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2010

3/09

Ersättande av förarlön 2010

4/09

Stilleståndsersättningar från 1.1.2010

5/09

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2010

6/09

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2010

7/09

2010

Tillämpningsanvisar

Resekostnader ersätts på grundval av resa med egen bil

1/10

Beloppen för personskadors normersättningar 2011

2/10

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2011

3/10

Stilleståndsersättningar från 1.1.2011

4/10

Ersättande av förarlön 2011

5/10

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2011

6/10

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2011

7/10

2011

Tillämpningsanvisar

Beloppen för personskadors normersättningar 2012

1/11

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2012

2/11

Stilleståndsersättningar från 1.1.2012

3/11

Ersättande av förarlön 2012

4/11

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2012

5/11

Preciseringar i skadeklassificeringen av tillfälligt men fr.o.m. 1.1.2012

6/11

Precisering i skadeklassificeringen av bestående kosmetiskt men

7/11

Samordning av trafikförsäkringens vårdbidrag i vissa fall

8/11

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2012

9/11

2012

Tillämpningsanvisar

Beloppen för personskadors normersättningar 2013

1/12

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2013

2/12

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2013

3/12

Stilleståndsersättningar från 1.1.2013

4/12

Ersättande av förarlön 2013

5/12

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2013

6/12

2013

Tillämpningsanvisar

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2014

1/13

Beloppen för personskadors normersättningar 2014

2/13

Stilleståndsersättningar från 1.1.2014

3/13

Ersättande av förarlön 2014

4/13

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2014

5/13

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2014

6/13

2014

Tillämpningsanvisar

Beloppen för personskadors normersättningar 2015

1/14

Stilleståndsersättningar från 1.1.2015

2/14

Ersättande av förarlön 2015

3/14

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2015

4/14

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2015

5/14

Stilleståndsersättning för spårvagnar från 2015

6/14

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2015

7/14

2015

Tillämpningsanvisar

Stilleståndsersättningar från 1.1.2016

1/15

Ersättande av förarlön 2016

2/15

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2016

3/15

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2016

4/15

Meddelanden

Beloppen för personskadors normersättningar 2016

1/15

2016 tilllämpningsanvisar 

Beloppen för personskadors normersättningar 2017

1/16

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2017

2/16

Stilleståndsersättningar från 1.1.2017

3/16

Stilletståndsersättningar för järnvvägsmaterial fr.o.m. 1.1.2017

4/16
Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 20175/16
Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.20176/16
Ersättande av förarlön 
2017 tillämpningsanvisar 

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2018

1/17

Beloppen för personskadors normersättningar 2018

2/17

Stilleståndsersättningar från 1.1.2018

3/17

Ersättande av förarlön

4/17

Kostnader för flyttning av bussar från 1.1.2018

5/17

Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2018

6/17

2018 tillämpningsanvisningar 
Beloppen för personskadors normersättningar 2018Beloppen för personskadors normersättningar 2018Beloppen för personskadors normersättningar 20191/18
Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.20192/18
Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 20193/18
Stilleståndsersättningar från 1.1.20194/18
Ersättande av förarlön år 20195/18
2019 tillämpningsanvisningar 
 1/19
Beloppen för personskadors normersättningar 20202/19
Stilleståndsersättningar för järnvägsmateriel fr.o.m. 1.1.20203/19
Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 2019Beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, löntagares dagpenningspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i sådana ersättningar för inkomstförlust som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen år 20204/19
Meddelande 
Stilleståndsersättningar år 2020 
Ersättande av förarlön och kostnader för flyttning av bussar år 2020 

Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2018 Vårdbidrag och klädbidrag inom trafikförsäkringen från 1.1.2018

Vuosikertomukset