Lautakunta

Användning i trafik

LV 18/443

Nämndens plenum 27.9.2019

UPPGIFTER OM HÄNDELSEFÖRLOPPET

En hjullastare som var på väg till ett grustag kolliderade med en stillastående arbetsmaskin på grustäktsområdet.

Försäkringsbolaget ansåg att skadan hade inträffat vid grustaget medan hjullastaren utförde markutjämningsarbete. På basis av beskrivningar och fotografier av området förefaller området inte vara en plats som är avsedd för allmän trafik eller allmänt används för trafik. Enligt försäkringsbolaget var området en plats utanför trafiklederna. Hjullastaren hade utfört markutjämningsarbete när skadan inträffade. Den hade således använts för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods. Båda begränsningarna som anges i lag var uppfyllda, så ersättning för skadorna på arbetsmaskinen kunde inte betalas från den trafikförsäkring som hade tecknats för hjullastaren.

X Ab har bett att få ett utlåtande om huruvida arbetsmaskinen hade använts i trafik så som förutsätts i trafikförsäkringslagen, när den körde till grustaget för att ta ny last och på sin färd dit kolliderade med den andra arbetsmaskinen. X Ab har också bett att det i utlåtandet ska tas ställning till huruvida skadan på den andra arbetsmaskinen ska ersättas av försäkringsbolaget som trafikskada, från den trafikförsäkring som tecknats för hjullastaren.

I begäran om utlåtande konstaterades att grustäktsområdet utgör ett sådant område för användning i trafik som avses i trafikförsäkringslagen. Grustäktsområdet ansluter direkt till allmän väg och bildar i sig ett vidsträckt vägnät där körvägar ingår. Hjullastaren och arbetsmaskinen befann sig inte på en plats utanför trafiklederna när de kolliderade med varandra. Hjullastaren transporterade gods, så vardera förutsättningen för trafikförsäkringens giltighet uppfylldes. Grustäktsområdet är varken ett avspärrat område eller en plats utanför trafiklederna, och trafiken dit är regelbunden och kontinuerlig.

NÄMNDENS UTLÅTANDE

Enligt 1 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) innehåller lagen i fråga bestämmelser om ersättning för person- och sakskador som orsakas av användning av motorfordon i trafik och om trafikförsäkring som tecknas mot sådana skador.

Enligt 1 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen är ett motorfordon är inte i trafik i den bemärkelse som avses i den lagen när

1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för transport av personer eller gods,

2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från trafikleder,

3) det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

Enligt 2 § 19 punkten i trafikförsäkringslagen (460/2016) avses med trafikled allmän eller enskild väg, gata, byggnadsplaneväg, snöskoterled och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller allmänt används för trafik.

Syftet med 1 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen är att begränsa ersättningsbarheten för olyckstyper som inträffat under vissa omständigheter och är främmande för användning av fordon i trafik. Som begränsningsvillkor bör bestämmelsen tolkas snävt. För att denna begränsningsbestämmelse ska kunna tillämpas bör båda villkoren uppfyllas. Användningsplatsen och användningsändamålet ska bedömas var för sig. Fordonet ska användas på en plats utanför trafiklederna, och ändamålet ska vara ett väsentligen annat än transport av personer eller gods.

I vedertagen ersättningspraxis som gäller trafikskador har som områden utanför trafiklederna betraktats t.ex. avstängda bro- och vägbyggnadsområden som inte är avsedda för allmän trafik. Däremot har grustäktsområden som antingen är sådana att det allmänna tillträdet till dem inte har begränsats alls eller uttryckligen är avsedda att vara tillgängliga för dem som kommer för att lasta jordsubstans, liksom i detta fall, inte betraktats som områden utanför trafiklederna.

I detta fall var det på basis av fotografier och GoogleMaps-bilder fråga om ett grustäktsområde som är vidsträckt och innehåller ett vägnät där arbetsmaskiner och anläggningsbilar rör sig i olika riktningar när de transporterar grusmaterial. Utgående från den tillgängliga utredningen kommer man obehindrat in på området längs ett vägavsnitt som är försett med en olåst bom. Nämnden ansåg att det i ärendet inte hade bevisats på ett tillräckligt sätt att skadan så som avses i trafikförsäkringslagen skulle ha skett på en plats utanför trafiklederna. Nämnden ansåg att skadorna på arbetsmaskinen bör ersättas från den trafikförsäkring som tecknats för hjullastaren.

Nämnden var enig.

Vuosikertomukset