Lautakunta

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2019

YLEISTÄ

Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa. Lautakunnan toiminta perustuu lakiin liikennevahinkolautakunnasta (441/2002), lakiin liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (1698/2015), valtioneuvoston asetukseen liikennevahinkolautakunnasta (551/2002) sekä liikennevakuutuslakiin (460/2016).

Tehtäväänsä liikennevahinkolautakunta toteuttaa antamalla lausuntoja yksittäisissä vahinkoasioissa, antamalla soveltamissuosituksia sekä tiedottamalla toiminnastaan. Lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta voi pyytää vahinkoa kärsinyt, vakuutuksenottaja taikka muu korvaukseen oikeutettu. Vakuutusyhtiö ja tuomioistuin voivat pyytää lausuntoa korvausasian ollessa niiden käsiteltävänä.   

Liikennevahinkolautakunta on riippumaton asiantuntijaelin. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan päätoimisen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja seitsemän muuta jäsentä sekä seitsemän varajäsentä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Asiat ratkaistaan kirjallisen aineiston perusteella esittelystä joko lautakunnan istunnossa tai lautakunnan asettamissa jaostoissa. Lautakunta käsittelee asioita kolmessa jaostossa, joista yhdessä käsitellään pääsääntöisesti ortopedisiin liikennevahinkovammoihin liittyviä korvauskysymyksiä, toisessa neurologisin liikennevahinkovammoihin liittyviä korvauskysymyksiä, ja kolmannessa esinevahinkoihin ja korvausvastuun jakautumiseen liittyviä korvauskysymyksiä. Merkitykseltään vähäiset asiat tai muut sellaiset asiat, joissa lautakunta- tai jaostokäsittely ei ole tarpeellinen, voidaan käsitellä kokoonpanossa, jonka muodostavat lautakunnan puheenjohtaja ja kanslian päällikkö tai päätoiminen lakimies.

Luonnollisten henkilöiden tekemien lausuntopyyntöjen osalta noudatetaan liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamista koskevan lain (30.12.2015/1698) 5 a §:n mukaisesta menettelyä (ns. ADR-direktiivin mukainen menettely).

Lautakunnan lausunnot ovat suosituksia, joihin ei voi hakea muutosta.

Lautakunnan toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

LAUTAKUNNAN ISTUNNOT JA JAOSTOJEN KOKOUKSET

Vuonna 2019 lautakunnalla oli 7 istuntoa ja 73 jaoston kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 1633 lausuntoasiaa. Liikennevahinkolautakunnasta annetun asetuksen 19.6.2002/551 6 §:n mukaisessa menettelyssä lautakunnan puheenjohtaja ja lakimies käsittelivät 127 asiaa.

Lautakunnan hallintojaosto kokoontui 6 kertaa.

HENKILÖSTÖ

Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan kansliassa työskenteli toimintakauden aikana keskimäärin 10 toimihenkilöä: kanslian päällikkö, 6-7 päätoimista esittelijää ja 2 toimistosihteeriä. Ruuhka-apuna toimistossa työskenteli tarpeen mukaan yksi tuntityöntekijä. Lautakunnassa oli sivutoimisessa työsuhteessa kolme esittelijää ja kaksi lääkäriä. Sähköisen asiakirjahallinnan kehitys- ja koulutustehtävissä käytettiin ulkopuolista konsulttia tuntityöntekijänä.

TOIMINTA

Toimintakauden aikana liikennevahinkolautakunta toimitti ”Normeja ja ohjeita” julkaisun suomeksi ja ruotsiksi sekä antoi 5 soveltamisohjetta sekä 2 korvaustoimintaan liittyvää tiedotetta.

Kotisivulla (www.liikennevahinkolautakunta.fi) ylläpidettiin ajantasaista ohjeistoa ja julkaistiin lausuntoreferaatteja. Puhelimitse ja sähköisesti annettiin neuvontaa ja ohjausta liikennevahinkojen korvausasioissa yksittäisille vahingonkärsineille ja vakuutuslaitosten korvaushenkilöstölle.

Lautakunnan puheenjohtaja osallistui Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan työskentelyyn.

Henkilöstö osallistui ammattitaitoa ylläpitäviin ja sitä kehittäviin koulutuksiin tarpeen mukaan.

Henkilöstön työssä jaksamista edistettiin tukemalla liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

TALOUS

Kokonaiskulut olivat toimintavuonna 1 598 764,04 euroa. Kokonaiskuluista noin 72 % koostui henkilöstökuluista. Kokonaiskulut pienenivät edelliseen tilikauteen verrattuna 42 124,13 eurolla. Edellisellä toimintakaudella 2018 kuluja lisäsivät poikkeuksellisesti lautakunnan toimiston muuttoon liittyneet kalustohankinnat ja arkistojärjestelyt, sekä GDPR-asetuksen vaatimat konsultointikustannukset ja IT-järjestelmien ja verkkoyhteyksien tietoturva-auditoinnit.

Tilikauden alijäämä on 4 943,02 euroa.   

Kustannukset lausuntoa kohden olivat 908,39 euroa.

TILASTOT

Vuonna 2019 lautakunnalle saapui 2138 asiaa (1890 asiaa vuonna 2018). Lausuntopyyntöjen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 13 %. Lautakunta antoi 1760 lausuntoa (vuonna 2018 lausuntoja annettiin 1980), jotka sisälsivät yhteensä 3099 erillistä korvauslajikohtaista ratkaisua (vuonna 2018 ratkaisuja 3251).

Vuodelle 2020 siirtyi 1458 asiaa (vuodelle 2019 siirtyi 1080 asiaa).

Vuoden 2019 aikana ratkaistuissa lausuntoasioissa lausunnonpyytäjänä oli noinpuolessa tapauksista vahinkoa kärsinyt tai korvaukseen oikeutettu ja noinpuolessa tapauksista vakuutuslaitos.

Saapuneiden ja ratkaistujen asioiden määrä on esitetty liitteenä 2 olevassa tilastossa.

Suurimman asiaryhmän muodostivat henkilövahinkoihin liittyvät korvauskysymykset.Käsitellyistä korvauskysymyksistä henkilövahinkojen osuus oli noin 80 % ja esinevahinkojen osuus oli noin 20 %. Henkilövahingoissa suurin korvauslajikohtainen asiaryhmä oli kipua ja särkyä tai muuta tilapäistä haittaa koskevat lausunnot 618 kappaletta. Esinevahingoissa suurin yksittäinen korvauskysymysryhmä oli korvausvastuun jakoa koskevat lausunnot 292 kappaletta.

Lautakunnan lausunto poikkesi vakuutuslaitoksen kannasta erillisten korvauskysymysten (3099) osalta 28,4 %:ssa tapauksista (21,8 % vuonna 2018). Tilastoihin vaikuttavina muutoksina on otettu huomioon myös immateriaalikorvausten euromääräiset muutokset luokan sisällä.

Vakuutuslaitokset ovat toimintavuonna ilmoittaneet jättäneensä korvaukseen oikeutetun vahingoksi noudattamatta lautakunnan lausunnossaan antamaa ratkaisusuositusta kahden lausunnon osalta.

Vuonna 2019 asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 196 päivää laskettuna lausuntopyynnön saapumisesta lausunnon postittamiseen (176 päivää vuonna 2018). Käsittelyaikaan sisältyy vastineen antamiselle varattu aika samaten kuin ulkopuolisilta asiantuntijoilta pyydetyn lausunnon odotus- ja tiedoksiantoaika.

Vuosikertomukset