Lautakunta

Försenade förvärvs- eller näringsinkomster

Rätt till ersättning för försenad förvärvs- eller näringsinkomst på grund av personskada kan uppstå enligt 5 kap. 2 § 2 punkten i skadeståndslagen. Det är fråga om ersättning för inkomstförlust i sådana särskilda situationer som avses i det nämnda lagrummet.

Ersättning skall betalas för inkomstförlust för den tid då den skadelidandes slutförande av sina yrkesutbildningsstudier bevisligen har senarelagts på grund av trafikskadan.

Utbetalningen av ersättning börjar räknat från den tidpunkt då den skadelidande skulle ha slutfört sina yrkesutbildningsstudier om trafikskadan inte hade inträffat.

Den ersättning för försenad inkomst som utbetalas motsvarar den inkomst som den skadade helt eller delvis går miste om under förseningstiden, beräknad enligt den genomsnittliga startlönenivån för personer i yrket i fråga vid den tidpunkt då den skadelidande skulle ha slutfört sina studier om trafikskadan inte hade inträffat. 

Det belopp som den skadelidande förtjänat i förvärvsarbete under skollov skall avdras från den månatliga ersättningen för försenad inkomst.

Ersättningen betalas månatligen i form av periodisk ersättning i förskott för den tid förseningen kan beräknas pågå. Ersättningen för försenad inkomst baserar sig i huvudsak på den uppskattade inkomstförlusten under förseningstiden. Således är det inte befogat att dra av arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier från den ersättning som utbetalas på grund av försening.

Vuosikertomukset