Lautakunta

Faktorer som används i kalkylen av inkomstförlust och förlust av underhåll

Antalet dagar som ingår i ett år

När den årliga arbetsinkomsten i trafikförsäkringen räknas enligt dagslönen används koefficienten 365 dagar vid skador som inträffat 1.1.2006 och senare. På motsvarande sätt får man dagsersättningen genom att dividera den årliga arbetsinkomsten med 365.

På trafikskador som inträffat före 1.1.2006 tillämpas alltjämt den tidigare koefficienten 360.

Det genomsnittliga antalet arbetstimmar och arbetsdagar per år inom industri och lantbruk

När avsikten är att fastställa den årliga arbetsinkomsten individuellt och tillräckliga uppgifter om den genomsnittliga arbetstiden inom en bransch inte står att få utgående från branschens kollektivavtal eller övriga källor beräknas det genomsnittliga antalet arbetstimmar och arbetsdagar per år såväl inom industri som inom lantbruk vara 2 028 timmar och 253 dagar.

Den årliga inkomsten inom dessa branscher kan uträknas genom att man multiplicerar den timlön som utgör grund för ersättningen med ovan nämnda timantal. Då den tidlön som ligger till grund för ersättningen är känd i övrigt, kan den årliga arbetsinkomsten uträknas genom att man multiplicerar dagslönen med 253, veckolönen med 52 och månadslönen med 12. Till den på detta sätt uträknade inkomsten läggs semesterpenningen.

Antalet arbetstimmar och arbetsdagar enligt ovanstående anger den genomsnittliga sammanräknade avlönade arbets- och fritiden.

Avrundning av den årliga inkomsten

Nämnden har tidigare gett instruktioner om avrundning till närmaste hundratal mark, senare till närmaste tiotal euro och till närmaste ental euro, av den årliga inkomst som ligger till grund för fortlöpande ersättning.

Det finns inte längre några praktiska grunder för avrundning av den årliga inkomsten. På grund av detta fastställs den årliga inkomst som används vid uträkningen av ersättning med två decimalers noggrannhet i samtliga fall där den årliga inkomsten grundar sig t.ex. på sådana uppgifter om den skadelidandes inkomster som fåtts av arbetsgivaren eller av skattemyndigheterna. Om den årliga inkomsten fastställs enligt uppskattning är det dock befogat att fastställa den med hundra eller tusen euros noggrannhet, beroende på fallet.

Denna instruktion tillämpas på skador som handläggs 1.1.2007 eller senare. 

Vuosikertomukset